Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Στόχος του ΕΟΕΣ είναι να διευκολύνει και να προωθεί τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. Αντίθετα με τους φορείς που διαχειρίζονταν αυτόν τον τύπο συνεργασίας έως το 2007, ο ΕΟΕΣ διαθέτει νομική προσωπικότητα. Μπορεί λοιπόν να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να απασχολεί προσωπικό.

Τα μέλη του ΕΟΕΣ μπορεί να είναι:

Ο ΕΟΕΣ έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα από την άποψη ότι καθιστά δυνατή τη σύσταση ομίλου φορέων από διαφορετικά κράτη μέλη δίχως προηγουμένως να έχει υπογραφεί διεθνής σύμβαση επικυρωμένη από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να συναινέσουν στη συμμετοχή των μελών του ΕΟΕΣ στην αντίστοιχη επικράτειά τους.

Το δίκαιο που εφαρμόζεται για την ερμηνεία και την εφαρμογή της σύμβασης είναι αυτό του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η επίσημη έδρα του ΕΟΕΣ.

Η σύμβαση ενός ΕΟΕΣ καθορίζει ειδικότερα:

Για περισσότερες πληροφορίες:
- βλέπε τον κανονισμό για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας. (PDF, 177KB)
- Επιτροπή των Περιφερειών
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl