Europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)

Formålet med en EGTS er at lette og fremme det grænseoverskridende, tværnationale og interregionale samarbejde. I modsætning til de strukturer, der blev anvendt for dette samarbejde indtil 2007, har en EGTS status som juridisk person og rets- og handleevne. Den kan således købe og sælge løsøre og ansætte personale.

En EGTS kan bestå af følgende medlemmer:

EGTS er noget helt nyt. Det er nemlig første gang, at myndigheder og organer fra forskellige lande kan slå sig sammen, uden at der først er indgået en international aftale, som er ratificeret af de nationale parlamenter. Hver enkelt medlemsstat skal dog først godkende de pågældende medlemmers deltagelse i EGTS'en på sit område.

Den lovgivning, der finder anvendelse ved fortolkning og gennemførelse af aftalen, er lovgivningen i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted.

I EGTS-aftalen fastlægges bl.a.:

Se endvidere:
- forordningen om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde. (PDF, 139KB)
- Regionsudvalget
- INTERACT EGTC
- (19/06/2008) European Grouping of Territorial Cooperation: Conference puts spotlight on new tool to help regions team up for projects across borders de en fr pl