Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har till uppgift att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att utjämna regionala skillnader. Bland annat finansieras följande:

ERUF bidrar till att förverkliga regionalpolitikens tre nya mål:

Konvergens

I de områden som omfattas av konvergensmålet används ERUF framför allt för att modernisera och diversifiera ekonomiska strukturer och för att bevara och skapa varaktiga arbetstillfällen. Med hjälp av ERUF vidtas åtgärder inom följande områden:

 • Forskning och teknisk utveckling (FoTU)
 • Innovation och företagaranda
 • Informationssamhället
 • Miljö
 • Riskförebyggande åtgärder
 • Turism
 • Kultur
 • Transport
 • Energi
 • Utbildning
 • Hälso- och sjukvård

Regional konkurrenskraft och sysselsättning

När det gäller målet ”regional konkurrenskraft och sysselsättning” har ERUF tre prioriteringar:

 • Innovation och kunskapsbaserad ekonomi: ökning av regional FoTU-kapacitet, stimulering av innovation och företagaranda samt förbättrade finansieringsinstrument, bland annat för företag med koppling till den kunskapsbaserade ekonomin.
 • Miljö och riskförebyggande åtgärder: återställande av förorenade områden, stimulering av energihushållning, främjande av en ren kollektivtrafik i städerna samt utarbetande av planer för att undvika och hantera naturbetingade och tekniska risker.
 • Tillgång till transport- och teletjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Europeiskt territoriellt samarbete

När det gäller målet ”europeiskt territoriellt samarbete”en har ERUF tre prioriteringar:

 • Gränsöverskridande ekonomisk och social verksamhet.
 • Upprättande och utveckling av ett transnationellt samarbete, inklusive bilateralt samarbete mellan maritima regioner.
 • Effektivare regionalpolitik genom främjande av interregionalt samarbete, nätverk och erfarenhetsutbyte mellan regionala och lokala instanser.

Territoriella särdrag

Inom ERUF läggs dessutom särskild vikt vid de territoriella särdragen. ERUF-åtgärderna ska hjälpa städerna att komma till rätta med sina ekonomiska, miljömässiga och sociala problem. Områden med naturbetingade nackdelar (öar, bergsområden eller glesbygd) får särskilt stöd. Även de yttersta randområdena får särskilt stöd som kompensation för det geografiska avståndet.

Mer information

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)