Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

ESRR želi okrepiti ekonomsko in socialno kohezijo v Evropski uniji z izravnavo regionalnega neravnovesja. ESRR zagotavlja sredstva za:

ESRR lahko zagotavlja sredstva tudi za tri nove cilje regionalne politike:

Konvergenca

V regijah, ki spadajo v cilj „konvergenca“, ESRR zagotavlja sredstva za modernizacijo in diverzifikacijo gospodarskih struktur ter za ohranjanje ali ustvarjanje trajnih delovnih mest. ESRR financira ukrepe na naslednjih področjih:

 • raziskave in tehnološki razvoj,
 • inovacije in podjetništvo,
 • informacijska družba,
 • okolje,
 • preprečevanje tveganja,
 • turizem,
 • kultura,
 • promet,
 • energija,
 • izobraževanje,
 • zdravje.

Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje

Prednostni cilji so trije:

 • inovativnost in gospodarstvo, ki temelji na znanju: krepiti je treba regionalne zmogljivosti za raziskave in tehnološki razvoj, spodbujati inovativnost in podjetništvo ter krepiti finančno inženirstvo, zlasti pri podjetjih, ki temeljijo na znanju;
 • okolje in preprečevanje tveganj: obnova onesnaženih zemljišč, spodbujanje energetske učinkovitosti, spodbujanje čistega mestnega javnega prevoza in priprava načrtov za preprečevanje in upravljanje naravnih in tehnoloških tveganj;
 • dostop do storitev prevoza in telekomunikacij splošnega gospodarskega interesa.

Evropsko ozemeljsko sodelovanje en

ESRR zagotavlja pomoč na treh oseh:

 • razvoj čezmejnih gospodarskih in socialnih dejavnosti;
 • vzpostavitev in razvoj transnacionalnega sodelovanja, vključno dvostranskega sodelovanja med pomorskimi regijami;
 • večja učinkovitost regionalne politike s spodbujanjem medregionalnega sodelovanja, mreženjem in izmenjavo izkušenj med regionalnimi in lokalnimi oblastmi.

Ozemeljske posebnosti

ESRR je zlasti pozoren na ozemeljske posebnosti. Ublažiti želi gospodarske, okoljske in socialne probleme v mestih. Območja z naravnimi geografskimi ovirami (otoške, gorske ali slabo poseljene regije) se obravnavajo drugače. Najbolj oddaljena območja dobivajo posebno pomoč ESRR zaradi svoje oddaljenosti.

Več o tem

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)