Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR)

Cieľom EFRR je posilniť hospodársku a sociálnu kohéziu v rámci Európskej únie vyrovnávaním regionálnej nerovnováhy. V stručnosti EFRR financuje:

EFRR možno využívať v rámci troch nových cieľov regionálnej politiky:

Konvergencia

V regiónoch cieľa „konvergencia“ sústreďuje EFRR svoju pomoc na modernizáciu a diverzifikáciu hospodárskych štruktúr, ako aj na zabezpečovanie alebo vytváranie trvalo udržateľných pracovných miest. Opatrenia realizované v rámci EFRR sa týkajú týchto oblastí:

 • výskum a technologický rozvoj (VaTR);
 • inovácia a súkromné podnikanie;
 • informačná spoločnosť;
 • životné prostredie;
 • prevencia rizík;
 • cestovný ruch;
 • kultúra;
 • doprava;
 • energetika;
 • vzdelávanie;
 • zdravotníctvo.

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Priority v rámci cieľa „regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ sa sústreďujú na tieto tri oblasti:

 • inovácie a hospodárstvo založené na vedomostiach: posilňovanie regionálnych kapacít výskumu a technologického rozvoja, stimulácia inovácií a súkromného podnikania a posilňovanie finančného inžinierstva, najmä v podnikoch zameraných na hospodárstvo založené na vedomostiach;
 • životné prostredie a prevencia rizík: obnova kontaminovaných pôd, stimulácia energetickej efektívnosti, podpora vlastnej mestskej verejnej dopravy a príprava plánov na prevenciu a riadenie prírodných a technologických rizík;
 • prístup k dopravným a telekomunikačným službám vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Európska územná spolupráca

Pokiaľ ide o cieľ „európska územná spolupráca“en, EFRR zameriava svoju pomoc na tri priority:

 • rozvoj cezhraničných hospodárskych a sociálnych činností;
 • vytvorenie a rozvoj nadnárodnej spolupráce vrátane bilaterálnej spolupráce medzi prímorskými regiónmi;
 • posilnenie účinnosti regionálnej politiky podporou medziregionálnej spolupráce, prepojením a výmenou skúseností medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi.

Špecifické územné charakteristiky

EFRR tiež venuje mimoriadnu pozornosť špecifickým územným charakteristikám. EFRR sa svojou činnosťou snaží riešiť hospodárske, environmentálne a sociálne problémy v mestách. Problémy geograficky a prírodne znevýhodnených oblastí (ostrovných, horských alebo riedko osídlených regiónov) sa riešia prednostne. Najvzdialenejším oblastiam sa na kompenzáciu ich vzdialenej polohy poskytuje z EFRR osobitná pomoc.

Viac informácií

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)