Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Obiectivul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de a consolida coeziunea economică şi socială în Uniunea Europeană prin diminuarea dezechilibrelor regionale. Pe scurt, FEDR finanţează:

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) poate interveni în sprijinul a trei noi obiective de politică regională:

Convergenţă

În regiunile care se află sub incidenţa obiectivului „Convergenţă”, domeniile de intervenţie FEDR se concentrează asupra modernizării şi diversificării structurilor economice, precum şi asupra păstrării şi creării de locuri de muncă durabile. Acţiunile întreprinse prin FEDR curpind următoarele domenii:

 • cercetare şi dezvoltare tehnologică (CDT);
 • inovare şi spirit antreprenorial;
 • societate informaţională;
 • mediu;
 • prevenirea riscurilor;
 • turism;
 • cultură;
 • transporturi;
 • energie;
 • educaţie;
 • sănătate.

Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă

Priorităţile obiectivului „Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” se concentrează asupra a trei aspecte:

 • inovare şi economia cunoaşterii: consolidarea capacităţilor regionale în materie de cercetare şi dezvoltare tehnologică, stimularea inovării şi a spiritului antreprenorial şi dezvoltarea ingineriei financiare, în special pentru întreprinderile legate de economia cunoaşterii;
 • mediu şi prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacităţii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante şi elaborarea de planuri pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor naturale şi tehnologice;
 • acces la serviciile de transport şi telecomunicaţii de interes economic general.

Cooperare teritorială europeană

În ceea ce priveşte obiectivul „Cooperare teritorială europeană”en, ajutorul furnizat prin FEDR se grupează în jurul a trei axe:

 • dezvoltarea de activităţi economice şi sociale transfrontaliere;
 • stabilirea şi elaborarea cooperării transnaţionale, inclusiv cooperarea bilaterală între regiunile maritime;
 • consolidarea eficacităţii politicii regionale prin promovarea şi cooperarea interregională, prin realizarea de activităţi de conectare în reţea şi prin schimburi de experienţă între autorităţile regionale şi locale.

Caracteristici specifice teritoriale

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) acordă o atenţie deosebită caracteristicilor specifice teritoriale. Acţiunile întreprinse în cadrul FEDR încearcă să atenueze problemele economice, sociale şi ecologice cu care se confruntă mediile urbane. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale (regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mică a populaţiei) beneficiază de un tratament privilegiat. Zonele ultraperiferice beneficiază, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de îndepărtarea lor geografică.

Pentru informaţii suplimentare,

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)