Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

ERAF mērķis ir nostiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, mazinot reģionālās atšķirības. Īsumā, ERAF finansē:

ERAF līdzekļus var izmantot atbilstīgi trim jaunajiem reģionālās politikas mērķiem:

Konverģence

Konverģences mērķa reģionos ERAF virza savu darbību tā, lai atbalstītu modernas un daudzveidīgas ekonomiskās struktūras un to, ka tiek saglabātas vai tiek radītas ilgtspējīgas darba vietas. Saskaņā ar ERAF īstenotas darbības aptver šādas jomas:

 • tehnoloģiju pētījumi un izstrāde;
 • inovācija un uzņēmējdarbība;
 • informācijas sabiedrība;
 • vides aizsardzība;
 • risku novēršana;
 • tūrisms;
 • kultūra;
 • transports;
 • enerģētika;
 • izglītība;
 • veselība.

Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība

Prioritātes attiecībā uz reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi ir trejādas:

 • inovācija un uz zinātnes atziņām balstīta ekonomika: nostiprināt reģionu tehnoloģisko pētījumu un attīstības spējas, stimulēt inovāciju un uzņēmējdarbību, nostiprināt finansēšanas metodes, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem, kas saistīti ar ekonomiku, kas pamatojas uz zinātnes atziņām.
 • vides aizsardzība un risku novēršana: attīrīt piesārņotas teritorijas, stimulēt energoefektivitāti, sekmēt videi draudzīgu pilsētu sabiedrisko transportu un izstrādāt plānus nolūkā novērst un kontrolēt dabas un tehnoloģiskas katastrofas;
 • vispārējas ekonomiskas intereses transporta un telekomunikāciju pakalpojumu pieejamība.

Eiropas teritoriālā sadarbība

Attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbībasen mērķi ERAF atbalstam ir trīs virzieni:

 • attīstīt ekonomiskas un sociālas pārrobežu darbības;
 • izveidot un attīstīt starptautisku sadarbību, tostarp divpusēju sadarbību starp jūras reģioniem;
 • nostiprināt reģionālās politikas efektivitāti, sekmējot reģionu savstarpējo sadarbību, sadarbības tīklu izveidi un pieredzes apmaiņu starp reģionu un vietējām iestādēm.

Teritoriāli specifiskie apstākļi

Turklāt īpašu uzmanību ERAF pievērš teritoriāli specifiskajiem apstākļiem. Savās darbībās ERAF tiecas mazināt pilsētu ekonomiskās, vides un sociālās problēmas. Ģeogrāfiski mazāk labvēlīgajām zonām (salu, kalnu vai mazapdzīvoti reģioni) ir priekšrocības, ko nosaka priviliģēti noteikumi. Īpaši attālajām zonām ir paredzēts specifisks ERAF atbalsts, lai kompensētu nošķirtību.

Papildu informācijai

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)