Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

ERPF paskirtis – stiprinti Europos Sąjungos ekonominę ir socialinę sanglaudą mažinant regionų išsivystymo lygio skirtumus. Iš ERPF lėšų finansuojama:

ERPF parama teikiama atsižvelgiant į šiuos tris naujus regioninės politikos tikslus:

Konvergencija

Pagal konvergencijos tikslą ERPF remiamuose regionuose pirmiausia siekiama modernizuoti ir įvairinti ekonomines struktūras, taip pat išsaugoti ir kurti tvarias darbo vietas. ERPF remia šias sritis:

 • moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra;
 • naujovių diegimas ir verslumas;
 • informacinė visuomenė;
 • aplinka;
 • rizikos prevencija;
 • turizmas;
 • kultūra;
 • transportas;
 • energetika;
 • švietimas;
 • sveikata.

Regioninis konkurencingumas ir užimtumas

Siekiant regioninio konkurencingumo ir užimtumo tikslo, pirmenybė teikiama šioms trim sritims:

 • naujovėms ir žinių ekonomikai: siekiama stiprinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros gebėjimus, skatinti naujoves ir verslumą, stiprinti finansų inžineriją, ypač su žinių ekonomika susijusiose įmonėse;
 • aplinkai ir rizikos prevencijai: siekiama išvalyti užterštas vietoves, didinti energijos efektyvumą, plėtoti švarų visuomeninį miesto transportą, kurti gamtinių ir technologinių pavojų prevencijos ir valdymo planus;
 • galimybei naudotis bendrus ekonominius interesus tenkinančiomis transporto ir telekomunikacijų paslaugomis.

Europos teritorinis bendradarbiavimas

Atsižvelgiant į Europos teritorinio bendradarbiavimoen tikslą, ERPF parama teikiama trim pagrindinėms veiklos sritims, kurių uždaviniai:

 • plėtoti tarptautinę ekonominę ir socialinę veiklą;
 • kurti ir plėtoti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, įskaitant dvišalį jūrų regionų;
 • didinti regioninės politikos veiksmingumą skatinant regionus bendradarbiauti, o regionines ir vietos valdžios institucijas – kurti tinklus bei dalytis patirtimi.

Teritoriniai ypatumai

ERPF veikloje ypatingas dėmesys skiriamas teritoriniams ypatumams. ERPF veikla siekiama spręsti miestų ekonomines, aplinkos ir socialines problemas. Vietovėms su geografinėmis ir gamtinėmis kliūtimis (saloms, kalnuotoms ar retai apgyvendintoms vietovėms) teikiama speciali parama. Speciali ERPF parama teikiama ir ypatingai nuošalioje padėtyje esančioms vietovėms.

Daugiau apie tai:

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)