Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston tavoitteena on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa vähentämällä alueellista epätasapainoa. Lyhyesti EAKR:sta rahoitetaan:

EAKR:sta voidaan antaa tukea kolmen uuden aluepolitiikan tavoitteen mukaisesti. Tavoitteet ovat:

Lähentyminen

Lähentymistavoitteeseen kuuluvilla alueilla EAKR:sta rahoitetaan pääasiassa taloudellisten rakenteiden nykyaikaistamista ja monipuolistamista sekä pysyvien työpaikkojen säilyttämistä ja luomista. EAKR:sta rahoitetulla tuella toteutetaan toimenpiteitä seuraavilla aloilla:

 • tutkimus ja teknologian kehittäminen (TTK)
 • innovointi
 • tietoyhteiskunta
 • ympäristö
 • riskien ehkäiseminen
 • matkailu
 • kulttuuri
 • liikenne
 • energia
 • koulutus
 • terveys.

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys

Alueellisen kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoitteessa tuki keskitetään kolmelle avainalalle:

 • innovointi ja osaamistalous: lisätään alueellisia valmiuksia tutkimukseen ja teknologiseen kehittämiseen, edistetään innovointia ja yrittäjyyttä sekä parannetaan rahoitusjärjestelyjä etenkin osaamistalouteen kuuluvien yritysten osalta;
 • ympäristö ja riskien ehkäiseminen: kunnostetaan saastuneita alueita, parannetaan energiatehokkuutta, edistetään puhdasta kaupunkiliikennettä ja laaditaan suunnitelmia luonnonilmiöistä ja teknologiasta aiheutuvien riskien estämiseksi ja niiden hallitsemiseksi;
 • yleisen taloudellisen edun mukaisten liikenne- ja televiestintäpalveluiden saatavuuden parantaminen.

Euroopan alueellinen yhteistyö

Euroopan alueellisen yhteistyönen tavoitteessa EAKR:n tuki keskitetään kolmeen toimintalinjaan:

 • rajat ylittävän taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan kehittäminen
 • valtioiden välisen yhteistyön vakiinnuttaminen yhteisiä strategisia hankkeita toteuttamalla
 • aluepolitiikan tehostaminen edistämällä alueiden välistä yhteistyötä sekä verkottumista ja kokemustenvaihtoa alue- ja paikallisviranomaisten kesken.

Alueelliset erityispiirteet

EAKR:n toimissa kiinnitetään erityistä huomiota alueellisiin erityispiirteisiin. EAKR:n toimilla pyritään torjumaan taajamissa esiintyviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ongelmia. Maantieteellisistä tai luonnonhaitoista kärsivät alueet (saaristo- ja vuoristoalueet sekä harvaanasutut alueet) saavat erityiskohtelun. Myös erittäin syrjäiset alueet saavat erityistukea EAKR:sta syrjäisestä sijainnista johtuvien lisäkustannusten tasaamiseksi.

Lisätietoa:

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)