Euroopa Regionaalarengu Fond

Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on tugevdada Euroopa Liidus majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades regionaalset ebavõrdsust. Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab:

Euroopa Regionaalarengu Fond saab sekkuda regionaalpoliitika kolme uue eesmärgi raames:

Lähenemine

Lähenemiseesmärgi raames koondatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid abikõlblikes piirkondades majandusstruktuuride ajakohastamiseks ja mitmekesistamiseks ning töökohtade säilitamiseks ja loomiseks. Euroopa Regionaalarengu Fondi raames võetud meetmed hõlmavad järgmiseid valdkondi:

 • tehnoloogiaalane uurimis- ja arendustegevus;
 • Innovatsioon ja ettevõtlus;
 • infoühiskond;
 • keskkond;
 • ohtude ennetamine;
 • turism;
 • kultuur;
 • transport;
 • energeetika;
 • haridus;
 • tervishoid.

Piirkondlik konkurentsivõime ja tööhõive

Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärki käsitlevad prioriteedid koonduvad kolme põhivaldkonda:

 • innovatsioon ja teadmistepõhine majandus: piirkondlike teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse mahu suurendamine, innovatsiooni ja ettevõtluse stimuleerimine ning finantskorralduse tugevdamine, eriti teadmistepõhise majanduse valdkonnas töötavate väikeettevõtete puhul;
 • keskkond ja ohtude ennetamine: saastunud alade taastamine, energiatõhususe stimuleerimine, puhta ühistranspordi edendamine linnades ning looduslike ja tehnoloogiliste ohtude ennetus- ja halduskavade koostamine;
 • juurdepääs üldist majanduslikku huvi pakkuvatele transpordi- ja telekommunikatsiooniteenustele.

Euroopa territoriaalne koostöö

Euroopa territoriaalse koostööen eesmärgi puhul koondab Euroopa Regionaalarengu Fond oma tegevuse kolme põhivaldkonda:

 • piiriülese majandus- ja sotsiaalse tegevuse arendamine;
 • riikidevahelise koostöö, k.a mereäärsete piirkondade vahelise kahepoolse koostöö alustamine ja arendamine;
 • regionaalpoliitika tõhustamine piirkondadevahelise koostöö edendamise ja piirkondlike ja kohalike asustuste vaheliste kogemuste vahetamise teel.

Territoriaalsed iseärasused

Euroopa Regionaalarengu Fond pöörab erilist tähelepanu territoriaalsetele iseärasustele. Fondi tegevuse abil püütakse leida lahendusi majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsetele probleemidele. Raskete loodustingimustega alade (saared, mägialad, vähese rahvastikuga piirkonnad) suhtes kohaldatakse soodsamaid eeskirju. Äärepoolseimad piirkonnad saavad Euroopa Regionaalarengu Fondilt ka eritoetust, et korvata nende geograafilist kaugust.

Lisateabe saamiseks lugege palun

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)