Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το ΕΤΠΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της μείωσης των περιφερειακών ανισορροπιών. Συγκεκριμένα, το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί:

Το ΕΤΠΑ μπορεί να παρέμβει στο πλαίσιο των τριών νέων στόχων της περιφερειακής πολιτικής:

Σύγκλιση

Στις περιφέρειες του στόχου «σύγκλιση», το ΕΤΠΑ εστιάζει τη συνδρομή που χορηγεί στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση των οικονομικών δομών, καθώς και στη διατήρηση ή τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Οι δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

 • έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ)
 • καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • κοινωνία της πληροφορίας
 • περιβάλλον
 • πρόληψη κινδύνων
 • τουρισμός
 • πολιτισμός
 • μεταφορές
 • ενέργεια
 • εκπαίδευση
 • υγεία

Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση

Οι προτεραιότητες του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» αρθρώνονται γύρω από τρεις άξονες:

 • καινοτομία και οικονομία της γνώσης: ενίσχυση των περιφερειακών δυνατοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση των νέων χρηματοδοτικών μέσων, κυρίως για τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την οικονομία της γνώσης
 • περιβάλλον και πρόληψη των κινδύνων: αποκατάσταση των μολυσμένων εκτάσεων, τόνωση της ενεργειακής απόδοσης, προαγωγή καθαρών δημόσιων αστικών μεταφορών και κατάρτιση σχεδίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
 • πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταφορών και τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Όσον αφορά τον στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία»en, η συνδρομή του ΕΤΠΑ επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

 • ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
 • καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών
 • ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής μέσω της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης δικτύων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών

Εδαφικές ιδιαιτερότητες

Το ΕΤΠΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις εδαφικές ιδιαιτερότητες. Χρηματοδοτεί δράσεις που στοχεύουν να αμβλύνουν τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα των αστικών περιοχών. Επίσης, προνομιακής μεταχείρισης τυγχάνουν οι περιοχές με φυσικά γεωγραφικά μειονεκτήματα (νησιωτικές, ορεινές ή αραιοκατοικημένες περιοχές), καθώς και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες λαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις ως αντιστάθμιση στην απομόνωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2000-2006.

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)