Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) skal styrke den sociale og økonomiske samhørighed i EU og udjævne de regionale skævheder. EFRU finansierer bl.a. følgende:

EFRU skal bidrage til at opnå regionalpolitikkens tre nye:

Konvergens

I de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, er indsatsen under EFRU koncentreret om at modernisere og diversificere de økonomiske strukturer og at bevare eller skabe varige arbejdspladser. EFRU's foranstaltninger er rettet mod følgende områder:

 • forskning og teknologisk udvikling (F&U)
 • innovation og iværksætterånd
 • informationssamfundet
 • miljø
 • risikoforebyggelse
 • turisme
 • kultur
 • transport
 • energi
 • uddannelse
 • sundhed.

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Der er tre prioriterede områder under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse:

 • innovation og videnbaseret økonomi - formålet er at styrke regionernes F&U-kapacitet, fremme innovation og iværksætterånd og give bedre adgang til finansieringsteknik, navnlig for virksomheder med tilknytning til den videnbaserede økonomi
 • miljø og risikoforebyggelse - formålet er at rehabilitere forurenede områder, tilskynde til energieffektivitet, fremme rene transportformer i byerne og udarbejde planer for forebyggelse og håndtering af naturlige og teknologiske risici
 • adgang til transport og teletjenester af almen økonomiske interesse.

Europæisk territorialt samarbejde:

EFRU's indsats under målet om europæisk territorialt samarbejdeen er centreret om tre prioriterede områder:

 • grænseoverskridende økonomiske og sociale aktiviteter
 • iværksættelse og udvikling af transnationalt samarbejde, herunder bilateralt samarbejde mellem kystregioner
 • en mere effektiv regionalpolitik ved at fremme interregionalt samarbejde, netværkssamarbejde og udveksling af erfaringer mellem de regionale og lokale myndigheder.

Særlige territoriale forhold

Inden for EFRU tages der endvidere hensyn til de særlige territoriale forhold. Formålet med støtten er at afhjælpe de økonomiske, miljømæssige og sociale problemer i byerne. Områder med geografiske eller naturbetingede handicap (øer, bjergområder og tyndt befolkede egne) modtager særlig støtte. Også regionerne i den yderste periferi får særlig EFRU-støtte for at kompensere for deres afsides beliggenhed.

Se endvidere

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)