Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posilovat hospodářskou a sociální soudržnost v rámci Evropské unie vyrovnáváním rozdílů mezi regiony. EFRR financuje:

EFRR může poskytovat prostředky v rámci tří nových cílů regionální politiky:

Konvergence

V regionech, které spadají pod cíl „konvergence“, se Evropský fond pro regionální rozvoj zaměřuje na modernizaci a diverzifikaci hospodářských struktur a na zachování a vytváření udržitelných pracovních míst. Opatření financovaná EFRR se týkají těchto oblastí:

 • výzkum a technologický rozvoj;
 • inovace a podnikání;
 • informační společnost;
 • životní prostředí;
 • prevence rizik;
 • cestovní ruch;
 • kultura;
 • doprava;
 • energetika;
 • vzdělávání;
 • zdraví.

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Priority týkající se cíle „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ lze rozdělit do tří skupin:

 • inovace a znalostní ekonomika: posilování regionálních kapacit v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, stimulace inovací a podnikání a podpora finančního inženýrství, zejména pro podniky spojené se znalostní ekonomikou;
 • životní prostředí a prevence rizik: rehabilitace kontaminované půdy, stimulace energetické účinnosti, podpora čisté městské hromadné dopravy a vypracování plánů prevence a řízení přírodních a technologických rizik;
 • přístup k službám obecného hospodářského zájmu v oblasti dopravy a telekomunikací.

Evropská územní spolupráce

Pokud jde o cíl „evropská územní spolupráce“en, EFRR se soustředí na tyto tři oblasti:

 • rozvoj přeshraničních hospodářských a sociálních činností;
 • navazování a rozvoj mezinárodní spolupráce včetně dvoustranné spolupráce mezi přímořskými regiony;
 • zvyšování účinnosti regionální politiky prostřednictvím meziregionální spolupráce, vytváření sítí a výměny zkušeností mezi regionálními a místními orgány.

Regionální specifika

Evropský fond pro regionální rozvoj věnuje zvláštní pozornost regionálním specifikům. Snaží se řešit hospodářské, environmentální a sociální problémy ve městech. Zvláště se zaměřuje na oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním (ostrovní, horské nebo řídce osídlené regiony). Zvláštní podporu fond poskytuje též nejvzdálenějším regionům s cílem kompenzovat jejich odlehlost.

Více informací

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)