Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРЗ)

ЕФРЗ има за цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз, като възстанови нарушеното равновесие между регионите. Накратко ЕФРЗ финансира:

ЕФРЗ може да се намеси по следните три нови цели на регионалната политика:

Сближаване

В регионите по цел „сближаване” ЕФРЗ фокусира своята намеса върху модернизацията и диверсификацията на икономическите структури, както и върху запазването или създаването на трайни работни места. Действията, предприети в рамките на ЕФРЗ, обхващат следните области:

 • научни изследвания и технологично развитие (НИТР);
 • иновация и предприемачески дух;
 • информационно общество;
 • околна среда;
 • предпазване от рискове;
 • туризъм;
 • култура;
 • транспорт;
 • енергетика;
 • образование;
 • здравеопазване;

Регионална конкурентоспособност и заетост

Приоритетите на цел „регионална конкурентоспособност и заетост” са групирани около три полюса:

 • иновация и икономика на знанията: укрепване на регионалните възможности за научни изследвания и технологично развитие, насърчаване на иновацията и на предприемаческия дух и укрепване на финансовата организация, по-специално за предприятията, свързани с икономиката на знанията;
 • околна среда и предпазване от рискове: реабилитация на замърсените терени, поощряване на енергийната ефективност, насърчаване на градския обществен транспорт и изготвяне на планове за предотвратяване и управление на природните и технологичните рискове.
 • достъп до транспортните услуги и телекомуникациите от общ икономически интерес.

Европейско териториално сътрудничество

Що се отнася до целта „европейско териториално сътрудничество”en, ЕФРЗ съсредоточава своята помощ в три насоки:

 • развитие на трансгранични икономически и социални дейности;
 • установяване и развитие на транснационалното сътрудничество, включително двустранното сътрудничество между морските региони;
 • засилване на ефективността на регионалната политика чрез насърчаване и междурегионално сътрудничество, включване в мрежа и обмен на опит между регионалните и местните власти.

Териториални особености

От друга страна, ЕФРЗ отделя особено внимание на териториалните особености. ЕФРЗ се опитва да облекчи икономическите, екологичните и социалните проблеми в градовете. Зоните с неблагоприятни географски дадености (островни, планински или рядко населени региони) се ползват с привилегировано отношение. Най-отдалечените зони също получават специална помощ от ЕФРЗ като компенсация за своята отдалеченост.

За повече информация

Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)
Gare do Oriente, Lisboa (Portugal)