Sammanhållningsfonden

Sammanhållningsfonden ska hjälpa de medlemsländer vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare är lägre än 90 % än EU-genomsnittet att minska sin ekonomiska och sociala eftersläpning och att stabilisera sin ekonomi. Sammanhållningsfonden stöder de åtgärder som medlemsländerna vidtar för att uppnå konvergensmålet. För Sammanhållningsfonden gäller samma regler för programplanering, administration och kontroll som för ESF och ERUF.

Under perioden 2007–2013 ska Sammanhållningsfonden hjälpa Bulgarien, Cypern, Estland, Grekland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. För Spanien gäller en övergångsperiod, eftersom landets BNI per invånare är lägre än EU-genomsnittet för de 15 gamla medlemsländerna.

Genom Sammanhållningsfonden finansieras åtgärder på följande områden:

TRådet kan med kvalificerad majoritet besluta att avbryta utbetalningen av ekonomiskt stöd från Sammanhållningsfonden, om ett lands budgetunderskott är alltför stort och de vidtagna åtgärderna är otillräckliga.

Mer information

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)