Kohezijski sklad

Kohezijski sklad pomaga državam članicam, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca je manjši od 90 % povprečja Skupnosti, da zmanjšajo svoje gospodarsko in socialno zaostajanje in utrdijo svoje gospodarstvo. Podpira ukrepe cilja „konvergenca“, zanj pa veljajo enaka pravila načrtovanja programov, upravljanja in nadzora, kot za ESS in ESRR.

V obdobju 2007–2013 namenja sredstva Bolgariji, Cipru, Češki, Estoniji, Grčiji, Latviji, Litvi, Madžarski, Malti, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški in Sloveniji. Španija je prehodno prejemnik teh sredstev, saj je njen BND na prebivalca manjši od povprečja EU-15.

Kohezijski sklad zagotavlja sredstva za ukrepe na naslednjih področjih:

Svet lahko (s kvalificirano večino) odloči, da ukine finančno pomoč Kohezijskega sklada, če ima država članica previsok javnofinančni primanjkljaj, če tega stanja ni popravila ali pa je sprejela neustrezne ukrepe.

Več o

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)