Kohézny fond

Kohézny fond pomáha členským štátom, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru Spoločenstva, znížiť ich hospodárske a sociálne zaostávanie, ako aj stabilizovať ich hospodárstvo. Podporuje činnosti v rámci cieľa „konvergencia“ a je podriadený rovnakým pravidlám plánovania, riadenia a kontroly ako ESF a EFRR.

Počas obdobia 2007 - 2013 sa Kohézny fond sústreďuje na Cyprus, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litvu, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Českú republiku, Slovensko a Slovinsko. Španielsko je oprávnené na základe prechodného režimu, pretože jeho HND na obyvateľa je nižší ako priemer krajín Európy 15.

Kohézny fond financuje činnosti realizované v týchto oblastiach:

Finančnú pomoc Kohézneho fondu môže pozastaviť rozhodnutie (kvalifikovanou väčšinou) Rady, pokiaľ daný štát vykazuje nadmerný štátny deficit, pokiaľ nedošlo k náprave tejto situácie alebo ak sa realizované opatrenia ukazujú ako neprimerané.

Viac informácií nájdete v

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)