Kohēzijas fonds

Kohēzijas fonds palīdz dalībvalstīm, kuru nacionālais kopienākums (NKI) uz iedzīvotāju nesasniedz 90 % no Kopienas vidējā rādītāja, mazināt to ekonomisko un sociālo atpalicību, kā arī stabilizēt to ekonomiku. Tas atbalsta darbības atbilstīgi mērķim "konverģence", un tagad uz to attiecas tie paši plānošanas, pārvaldības un kontroles noteikumi, kuri regulē ESF un ERAF.

Laikposmā 2007-2013. gads Kohēzijas fonda līdzekļi ir pieejami Bulgārijai, Čehijas Republikai, Grieķijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Polijai, Portugālei, Rumānijai, Slovākijai un Slovēnijai Ungārijai. Saskaņā ar pārejas posma noteikumiem Kohēzijas fonda kritērijiem atbilst Spānija, jo tās NKI uz iedzīvotāju ir zemāks par 15 valstu Eiropas vidējo rādītāju.

Kohēzijas fonds finansē darbības šādās jomās

Kohēzijas fonda finansiālo atbalstu var apturēt ar Padomes lēmumu (kas pieņemts ar balsu vairākumu), ja kādai valstij ir pārmērīgs budžeta deficīts, ja tā nav rīkojusies, lai izlabotu šo situāciju, vai ja īstenotās darbības ir neatbilstīgas.

Papildu informācijai

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)