Fond soudržnosti

Fond soudržnosti poskytuje podporu členským státům, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru Společenství, s cílem zvýšit jejich hospodářskou a sociální vyspělost a stabilizovat jejich hospodářství. Podporuje činnosti v rámci cíle „konvergence“ a nyní podléhá stejným pravidlům v oblasti plánování, řízení a kontroly jako ESF a EFRR.

V období 2007-2013 působí Fond soudržnosti v Bulharsku, v České republice, v Estonsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, v Portugalsku, v Rumunsku, v Řecku, na Slovensku a ve Slovinsku. Španělsko je způsobilé v rámci přechodného režimu, neboť jeho HND na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU-15.

Fond soudržnosti financuje činnosti v těchto oblastech:

Finanční pomoc z Fondu soudržnosti může být pozastavena rozhodnutím Rady (přijatým kvalifikovanou většinou), jestliže daný stát vykazuje nadměrný schodek veřejných financí, jestliže tuto situaci nenapraví nebo jestliže se kroky podniknuté k nápravě jeví jako nedostatečné.

Více informací

Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)
Motorway linking Bilbao to Santander (Spain)