10 ερωτήσεις για την πολιτική συνοχής

Ερώτηση

1. Τι είναι η πολιτική συνοχής;

2. Πώς ορίζεται μια περιφέρεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

3. Πώς κατανέμονται τα κονδύλια μεταξύ των κρατών και, στη συνέχεια, μεταξύ των περιφερειών;

4. Πώς είναι δυνατή η πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία;

5. Ποιοι μπορούν να λάβουν βοήθεια από τα διαρθρωτικά ταμεία;

6. Ποιοι είναι οι τομείς παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων;

7. Σε ποιο βαθμό η πολιτική για τη συνοχή συμβάλλει στην υλοποίηση των λεγόμενων στόχων της «Λισαβόνας»;

8. Τι απέγιναν τα παλαιότερα ταμεία ή προγράμματα ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ, URBAN, INTERREG, ISPA εξακολουθούν να ισχύουν κατά την περίοδο 2007-2013;

9. Πώς πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στα διάφορα έργα; Πώς καταπολεμάται η απάτη;

10. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής;

Εάν έχετε κάποια ερώτηση για την οποία δεν δίνεται απάντηση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία Inforegio, το κέντρο πληροφόρησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.

Απάντηση

6. Ποιοι είναι οι τομείς παρέμβασης των διαρθρωτικών ταμείων;

Οι κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία ορίζουν τις κατηγορίες «επιλέξιμων δαπανών» οι οποίες παρατίθενται σε αυτόν τον κατάλογο. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες, καταρτίζοντας τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, αποφασίζουν πώς να κατανείμουν τα ποσά που τους έχουν διατεθεί ανάμεσα στις βασικές κατηγορίες έργων.

Η δράση των διαρθρωτικών ταμείων καλύπτει έναν μεγάλο αριθμό τομέων: έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνία της πληροφορίας, ενίσχυση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη των υποδομών (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, υγεία, εκπαίδευση), ενέργεια, πρόληψη κινδύνων, περιβάλλον, απασχόληση, επιμόρφωση, τουρισμός, πολιτισμός κλπ.

Ενημερωθείτε για τις προτεραιότητες που επέλεξε η περιφέρειά σας.