10 otázok o politike súdržnosti

Odpoveď

4. Ako získať prostriedky zo štrukturálnych fondov?

Prostriedky zo štrukturálnych fondov sú určené pre každý región Európy. Okrem malého množstva projektov veľkého rozsahu Európska komisia nezasahuje do procesu výberu projektov v regiónoch.
V rámci decentralizovaného systému riadenia sa pre každý zo 455 programov, ktorými sa v období rokov 2007 – 2013 uplatňuje politika súdržnosti, menovali vnútroštátne alebo regionálne orgány zodpovedajúce za ich riadenie – tzv. riadiace orgány.

Riadiace orgány určujú hodnotiace kritériá a kritériá výberu, menujú členov výberovej komisie a jej prostredníctvom vyberajú projekty, ktoré získajú európsku pomoc v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí otvorenou pre všetkých žiadateľov.
Získajte viac informácii o riadiacich orgánoch a programoch vo vašom regióne či vašej krajine. Pozrite si aj ďalšie typy dostupných prostriedkov z rozpočtu Spoločenstva.