10 въпроса за политиката на сближаване

въпрос

1. Какво представлява политиката на сближаване?

2. Какво е определението за регион на европейско ниво?

3. Как се поделят средствата между държавите, а след това - между регионите?

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

5. Кой може да се възползва от помощта на структурните фондове?

6. В кои области действат структурните фондове?

7. В каква степен политиката на сближаване допринася за постигането на т.нар. цели „от Лисабон“?

8. Какво стана с бившите фондове или програми ФЕОГА, ФИОР, URBAN, INTERREG, ИСПА - съществуват ли те и през 2007-2013 г?

9. Как се извършва контролът върху проектите, как се осъществява борбата с измамите?

10. Какъв е ефектът от политиката на сближаване?

Ако имате въпроси, на които този интернет сайт не дава отговор, моля свържете се със службата Inforegio, информационен център на генералната дирекция, отговаряща за регионалната политика.

Oтговор

4. Как да получим достъп до структурните фондове?

Структурните фондове са на разположение във всеки регион на Европа. Европейската комисия не се намесва в подбора на проекти на място, освен при ограничен брой проекти от голям мащаб (големи проекти).
Чрез система за децентрализирано управление бяха определени национални или регионални органи, които да ръководят всяка от 455-те програми, прилагащи политиката на сближаване за периода 2007-2013 г., като те са наричани „управляващи органи“.

Те определят критериите за подбор, организират комитети за подбор и избират проектите, които ще получат европейска помощ след открити за всички покани за представяне на проекти. Запознайте се със списъка на управляващите органи и програмите във вашия регион и вашата страна. Запознайте се с други налични видове финансиране от Общността.