Navigation path

Meer dan 2/3 van de Europese bevolking woont in steden. Daarmee is Europa een van de meest verstedelijkte continenten ter wereld. Steden spelen een belangrijke rol in het leven van Europese burgers. Ze vormen het middelpunt van modern Europa en brengen vaak een oplossing voor de meest belangrijke vraagstukken - werkgelegenheid, milieu, opvoeding, mobiliteit, concurrentievermogen, innovatie – die dan overal in de samenleving kunnen worden toegepast.

Steden spelen een cruciale rol om Europa uit de crisis te helpen. Maar naast die positieve kanten is er ook juist een concentratie van werkloosheid, segregatie en armoede. De steden staan voor vele uitdagingen: van geschikte huisvesting tot vervoer of milieu. De Europese Unie (EU) ondersteunt projecten voor betere leefomstandigheden in de stad.

“100 EUrban solutions” getuigt van tientallen projecten, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), die allen op eigen wijze antwoord bieden op de vele uitdagingen waarvoor onze Europese steden zich in deze tijd geplaatst zien.

lees verder...
<>
Steden zijn motoren van groei, ruimtes van creativiteit en innovatie, die ondernemerschap en werkgelegenheid stimuleren. Veel steden staan echter voor de opdracht hun economie nieuw leven in te blazen. Bedrijfsinnovatie en -spreiding en culturele investeringen kunnen ertoe bijdragen dat er een duurzame economische overgang tot stand wordt gebracht.
Steden moeten tal van milieukwesties zien aan te pakken: een van de grootste uitdagingen is om de economische activiteit en groei in lijn te brengen met culturele, sociale en milieudoelstellingen. Steden kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van groen gedrag.
Inwoners vormen met al hun diversiteit het kloppend hart van een stad. Het ontwerp van steden moet daarom de inwoners dienen. Het moet gericht zijn op jongeren en onderwijs, maar tegelijk ouderen integreren en de marginalisatie van kwetsbare groepen voorkomen. Goed ontworpen en ecologisch meer verantwoorde huizen zijn eveneens essentieel voor een betere levenskwaliteit. Burgers hebben de mogelijkheid om zelf projecten voor te dragen om hun gemeenschap te ontwikkelen.
Europa is een lappendeken van stedelijke en plattelandsgebieden. Mensen leiden verschillende levens, maar staan wel voor dezelfde uitdagingen. Stads- en plattelandsbewoners zijn wederzijds afhankelijk van elkaar en moeten samenwerken om te zorgen voor een duurzame toekomst voor ons allen. Overal in Europa zijn er reeds tal van goede voorbeelden van samenwerking tussen stad en platteland, bijvoorbeeld op het gebied van energie, watervoorziening, voedselproductie, transport en toerisme.
Steden spelen een cruciale rol binnen het dagelijkse leven van de EU-burger. Steden kunnen strategieën ontwikkelen om de economische, ecologische en maatschappelijke problemen van stedelijke gebieden het hoofd te bieden, en burgers kunnen een actieve rol spelen bij de vormgeving van hun directe omgeving. Betrokkenheid van de inwoners zorgt voor meer samenhang binnen de buurt en is cruciaal voor het succes van een project.
Regional beleid van de EU: Blijf op de hoogte