Skip to main content
Reform Support

Umiejętności, kształcenie i szkolenie

Skills, education and training

Umiejętności mają pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności i zdolności innowacyjnych UE i są kluczowym czynnikiem decydującym o spójności społecznej i osobistym dobrostanie. Trwająca transformacja technologiczna i szybka restrukturyzacja gospodarcza sprawiają, że ludzie muszą uczyć się przez całe życie. Państwa członkowskie przeprowadzają zatem reformy na rzecz poprawy potencjału swoich systemów kształcenia i szkolenia. Ma to zapewnić wysokiej jakości edukację, do której ich obywatele będą mieli stały i równy dostęp. Komisja wspiera państwa członkowskie, służąc wiedzą fachową i zapewniając wymianę odpowiednich praktyk. Tym samym uzupełnia inne dostępne działania wspierające.

Zgodnie z priorytetami Komisji Europejskiej i priorytetami krajowymi Komisja pomaga państwom członkowskim w reformowaniu systemów kształcenia i szkolenia w taki sposób, aby wesprzeć ich odbudowę po zakłóceniach spowodowanych pandemią COVID-19, zwiększyć ich odporność w perspektywie długoterminowej i przeciwdziałać w szczególności negatywnym skutkom społecznym.

W tym celu Komisja współpracuje z administracjami państw członkowskich nad szeregiem różnych zagadnień. Beneficjentami są ministerstwa odpowiedzialne za edukację, kształcenie i szkolenie zawodowe, zatrudnienie, badania naukowe i innowacje, a także odpowiednie agencje państwowe i władze regionalne.

Więcej informacji o naszych projektach >

Pobierz broszurę na temat umiejętności, kształcenia i szkolenia >

Edukacja włączająca

Do obszarów wymagających wspierania reform edukacji włączającej należą specjalne potrzeby edukacyjne, rozwiązanie problemu wczesnego kończenia nauki oraz podniesienie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Komisja zapewnia wsparcie na rzecz poprawy zarządzania, jakości i elastyczności kształcenia dorosłych. Szczególny nacisk kładzie się na podnoszenie umiejętności i kompetencji cyfrowych, zarówno wśród ludności aktywnej zawodowo, jak i ogółu obywateli. Jeżeli chodzi o kształcenie i szkolenie zawodowe, reformy mają na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych i zdolności systemów do wspierania rozwoju odpowiednich umiejętności.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • Rozwiązanie problemu niskich wyników edukacyjnych i wczesnego przerywania nauki
 • Kształcenie dorosłych
 • Edukacja cyfrowa oraz umiejętności cyfrowe
 • Wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem
 • Wydajność systemów finansowania i wydatkowania środków
 • Edukacja włączająca
 • Monitorowanie systemów edukacji i kształtowania polityki
 • Kształcenie i szkolenie zawodowe

Szkolnictwo wyższe i badania naukowe

Komisja wspiera również reformy mające na celu podniesienie jakości i pobudzanie doskonałości w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych, w tym politykę służącą uczynieniu systemów edukacji bardziej sprzyjającymi włączeniu, połączonymi i innowacyjnymi. 

We wszystkich sektorach kształcenia i szkolenia reformy mają poprawić jakość i profesjonalizm kadry nauczycielskiej, w tym liderów edukacyjnych.

PRZYKŁADY OBSZARÓW WSPARCIA

 • Reforma programu nauczania (w tym oceny uczniów)
 • Szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje
 • Nauczyciele i polityka przywództwa w edukacji

Kontakt

Główny punkt kontaktowy do składania wniosków o Instrument Wsparcia Technicznego

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Więcej informacji