Skip to main content
Reform Support

Zdravotní a dlouhodobá péče

Health and long-term care

Zdravotní krize, stárnutí obyvatelstva, rostoucí očekávání, pokud jde o kvalitu služeb, a technologický pokrok – to vše představuje pro udržitelnost a odolnost systémů zdravotní péče velkou výzvu. Je proto třeba provést strukturální úpravy či reformy, které zvýší účinnost, odolnost a udržitelnost těchto systémů, což přispěje k lepšímu zdravotnímu stavu obyvatelstva, a zároveň zaručit všem přístup ke kvalitním službám.

Členské státy EU řeší tyto problémy prostřednictvím reforem, které začleňují do svých vnitrostátních programů, politik a strategií v oblasti zdraví. Evropská komise jako doplněk jiné dostupné pomoci nabízí zdravotnickým orgánům praktickou podporu při provádění těchto reforem a výměnu osvědčených postupů s ostatními zeměmi EU.

V souladu s prioritami EU i členských států přispívá Komise k lepší ochraně zdraví občanů, pomáhá členským zemím předcházet budoucím pandemiím a řešit je a podporuje zvyšování odolnosti systémů zdravotní péče v jednotlivých zemích. Cílem je tedy vždy co nejlépe ochránit zdraví lidí (nejen během krize) a připravit podmínky pro udržitelné investice do odolných systémů zdravotní péče a pracovníků ve zdravotnictví.

Další informace o našich projektech >

Stáhnout brožuru o zdravotní a dlouhodobé péči >

Zvyšování odolnosti a udržitelnosti systémů zdravotní péče

Hlavním cílem strukturálních reforem v této oblasti je zvýšit odolnost a udržitelnost systémů zdravotní péče. Evropská komise spolupracuje s ministerstvy zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a dalšími příslušnými orgány v členských státech na široké škále témat. Poskytuje jim podporu při zlepšování systémů zdravotní péče v oblastech, jako jsou přeshraniční zdravotní péče, digitální zdravotnictví, hodnocení zdravotnických technologií, nábor pracovníků ve zdravotnictví a jejich odborná příprava, hodnocení výkonnosti systémů zdravotní péče, mechanismy financování a úhrad, kvalita péče, duševní zdraví, dlouhodobá péče či regulační rámec na podporu konkurenceschopného farmaceutického průmyslu a zlepšení dostupnosti léků.

PŘÍKLADY PODPORY

 • dostupnost a kvalita péče
 • primární péče
 • nemocniční péče
 • pracovníci ve zdravotnictví
 • integrace péče
 • nedostatek léků
 • dlouhodobá péče
 • duševní zdraví

Evropská komise podporuje Slovinsko ve čtyřech strategických oblastech reforem. Spolupráce mezi Slovinskem a Evropskou komisí v klíčových oblastech reforem usnadnila přípravu a přijetí právních a správních předpisů.

Evropská komise podporuje zdravotnické orgány Česka, Estonska, Chorvatska, Irska, Litvy, Lotyšska a Slovinska při posuzování výkonnosti jejich systémů zdravotní péče, jehož cílem je tyto systémy dále vylepšit.

Digitalizace zdravotní péče

Jednou z priorit transformace systému zdravotní péče je jeho digitalizace. Občané by měli mít zabezpečený přístup ke svým zdravotním údajům (a to i v zahraničí) a také mít možnost využívat digitální nástroje k péči o své zdraví, prevenci a k interakci s poskytovateli zdravotní péče. Řada projektů Evropské komise v oblasti zdraví souvisí s digitalizací systémů zdravotní péče, a to buď vypracováním vnitrostátních strategií, přípravou nových modelů řízení nebo řešením otázek interoperability.

Podpůrná opatření by měla vnitrostátním orgánům pomoci se stanovením strategického, správního a technického rámce, jimž se bude účinná digitální transformace zdravotnických systémů a investice do digitální zdravotnické infrastruktury řídit.

PŘÍKLADY PODPORY

 • digitální zdravotnictví
 • interoperabilita
 • digitální správa
 • telemedicína

Covid-19 odhalil řadu nedostatků v systémech zdravotní a sociální péče v zemích po celém světě.

Dne 15. září 2020 chorvatské ministerstvo zdravotnictví a Generální ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem uspořádaly seminář „Příprava strategie udržitelného elektronického zdravotnictví během krize“, jehož cílem bylo sdílet znalosti o tom, jak vypracovat strategii odolného elektronického zdravotnictví pro víceletý finanční rámec na období 2021–2027. Na semináři se setkala řada odborníků na digitální zdravotnictví z ministerstev zdravotnictví jednotlivých států, zdravotnických zařízení a z oblasti informatiky.

Tento dokument představuje několik inovací v oblasti elektronického zdravotnictví, které byly vyvinuty a využity na místní a celostátní úrovni s cílem pomoci vyrovnat se s celosvětovou pandemií COVID-19 na jaře 2020. Obsahuje mnoho praktických doporučení a opatření pro EU i vnitrostátní orgány.

Veřejné zdraví, prevence nemocí a podpora zdraví

Veřejné zdraví, prevence nemocí a podpora zdraví jsou klíčem ke zlepšení odolnosti systému zdravotní péče, a to nejen v době zdravotní krize. Mnoha onemocněním lze předcházet a lze je včas diagnostikovat. Občané by měli mít prospěch z celostní politiky v oblasti veřejného zdraví a mít přístup k prevenci nemocí a ke službám podpory zdraví.

Podpůrná opatření by měla vnitrostátním orgánům pomoci se stanovením strategického, správního a technického rámce, jimž se bude účinná transformace veřejného zdraví a související politiky na podporu zdraví a prevenci nemocí řídit.

PŘÍKLADY PODPORY

 • veřejné zdraví
 • antimikrobiální rezistence
 • infekční onemocnění
 • genomika
 • screening rakoviny

Evropská komise podporuje Německo při navrhování rámce pro širší zavádění genomiky při poskytování zdravotnických služeb, zejména v případě rakoviny a vzácných onemocnění.

Kontaktní údaje

Hlavní kontaktní místo pro podávání žádostí o Nástroj pro technickou podporu

REFORM-TSI@ec.europa.eu

Další informace