Skip to main content
Reform Support
Reformitoetus

Liikmesriikide toetamine struktuurireformide rakendamisel

Komisjoni tegevus

Policy areas

We provide support to reforms in a wide range of policy areas, such as climate action, digital transition and health.

Projektid

Komisjon on rakendanud kõigis 27 liikmesriigis rohkem kui 1200 reformitoetusprojekti.

Tehnilise toe instrument on Euroopa Komisjoni peamine vahend liikmesriikide toetamiseks majanduskasvu soodustavate ja kaasavate reformide kavandamisel ja rakendamisel. Tehnilise toe instrumendist toetatakse näiteks ELi liikmesriikide reforme, et täiustada tervishoiusektorit, suurendada riigi rahanduse usaldusväärsust, digiteerida haridust ja avalikke teenuseid, tugevdada ettevõtluskeskkonda ja finantssektorit.

Projektid, millele pööratakse erilist tähelepanu

Euroopa Komisjon valib korrapäraselt välja projektid, millele pööratakse erilist tähelepanu. Need projekid on seotud erinevate poliitikavaldkondade ja riikidega ning nende valimisel võetakse arvesse projektide tõhusust ning seda, kas saavutatud tulemused on paljulubavad ja kas projekte saab rakendada ka teistes ELi riikides. Nii soovib komisjon julgustada parimate tavade vahetamist.

Projektid, millele pööratakse erilist tähelepanu

Cyprus supreme court

Küprose tsiviilkohtumenetluse normide ajakohastamine

Euroopa Komisjon toetas Küprose ülemkohut tsiviilkohtumenetluse normide ajakohastamisel. Toetuse tulemusena kiitis Küprose ülemkohus 19. mail 2021 heaks uued tsiviilkohtumenetluse normid. Komisjon jätkab koostööd Küprose ametiasutustega, et teha ettevalmistusi normide rakendamiseks ning korraldada koolitusi kõigile peamistele sidusrühmadele (kohtunikud, juristid, kohtusekretärid). Uute normide rakendamine aitab luua õiglasema ja tõhusama kohtusüsteemi, tugevdada Küprosel õigusriiki ja kiirendada õigusemõistmist, tagades soodsad investeerimistingimused ja majanduskasvu jätkusuutlikkuse.

Üritused

TSI event

Euroopa Komisjon korraldas tehnilise toe instrumendi iga-aastase konverentsi, et jagada teavet rahastamisvahendi ja selle rolli kohta õiglasema ja vastupidavama Euroopa Liidu ülesehitamisel.

Lisateave ürituse kohta ja ürituse salvestis

Küprose küsimuse lahendamise toetamine

Cyprus-website-3.jp

Euroopa Komisjoni struktuurireformide toe peadirektoraat koordineerib komisjoni toetust ÜRO juhitavale protsessile Küprose taasühendamiseks. Asjaomane peadirektoraat vastutab ka Küprose türgi kogukonnale suunatud ELi abiprogrammi ning eraldusjoone määruse järelevalve eest.