Programmas vadlīnijas

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas ir galvenais dokuments ikvienam, kurš vēlas iegūt pilnīgu informāciju par šo programmu.

Dalībnieki un iesaistītās organizācijas tajās var iegūt sīku informāciju par visām "Erasmus+" piedāvātajām iespējām.

2018. gada programmas vadlīnijas ir pieejamas arī tiešsaistē lietotājam ērtā un vienkārši pieejamā formātā, kurā būs vieglāk sameklēt vajadzīgo informāciju.

Lasīt programmas vadlīnijas lejupielādēt PDF

Par vadlīnijām

Kas tieši tās ir?

Programmas "Erasmus+" vadlīnijas ir dokuments, kas ietilpst 2018. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus "Erasmus+" darbībām.

Organizācijām un iestādēm, kuras vēlas pieteikties šajā konkursā, jāizpilda vadlīnijās izklāstītie dalības un finansējuma saņemšanas nosacījumi.

Dokumentā sniegta šāda informācija:

  • programmas prioritātes,
  • atbalstītās darbības,
  • dažādām darbībām pieejamais finansējums,
  • sīka informācija par dalību.

Valodas, kurās pieejamas vadlīnijas

Programmas vadlīnijas ir pieejams šādās valodās:

bg cs da de et el en es fr it lv
lt hr hu mt nl pl pt ro sk sl fi
sv  


Pretrunīgu nozīmju gadījumā starp valodu versijām noteicošā ir versija angļu valodā.

Kā pieteikties?

Aicinām organizācijas elektroniski iesniegt pieteikumus attiecīgās valsts aģentūrai, tīmekļa vietnē “Erasmus+” — veidlapas, vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai.

Patlaban notiek 2017. gada elektronisko pieteikuma veidlapu un saistīto dokumentu sagatavošana. Šīs veidlapas un dokumenti būs pieejami vai nu valsts aģentūru, vai arī Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietnē atkarībā no tā, par kuru darbību ir runa.

Privātpersonām, kuras vēlas pieteikties, jāsazinās ar savu organizāciju, iestādi, skolu vai augstskolu.

Kādas ir galvenās izmaiņas?

2018. gada galvenās izmaiņas:

  • papildu iespējas “Erasmus+” augstākās izglītības studentiem piedalīties praksē, kurā tiek iegūtas digitālās prasmes;
  • iniciatīva “ErasmusPro” profesionālās izglītības un apmācības (PIA) projektos veicinās PIA audzēkņu ilgtermiņa mobilitāti;
  • ieviests jauns stratēģisko partnerību veids – “skolu apmaiņas partnerības”, kas skolām atvieglos piedalīšanos sadarbības projektos;
  • šajās programmas vadlīnijās no jauna ir ieviesta darbība “Nozaru prasmju apvienības”;
  • vairumam darbību ir precizēti finansēšanas noteikumi.

2018. gadā tāpat kā 2017. gada programmas vadlīnijās īpaša uzmanība pievērsta tādu projektu izstrādes stimulēšanai, kuri veicina sociālo iekļautību (it īpaši bēgļu un imigrantu integrāciju), kā arī novērš radikalizāciju.

Kur uzzināt vairāk?

Organizācijas, kuras vēlas saņemt plašāku informāciju par pieteikšanās procesu, var sazināties ar savu valsts aģentūru, valsts biroju vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru, kas atrodas Briselē.

Kur atrast iepriekšējās vadlīniju versijas?

2018. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

2017. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

2016. gada programmas vadlīniju agrākās versijas:

Programmas 2015. gada vadlīniju iepriekšējās versijas (tās attiecas tikai uz 2015. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus):

Var iepazīties arī ar programmas 2014. gada vadlīnijām, bet tās attiecas vienīgi uz 2014. gada "Erasmus+" uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

Bendrinti šį puslapį