Platformy a siete

Z programu Erasmus+ sa financujú iniciatívy, ktoré poskytujú potrebné odborné znalosti na realizáciu programu.

Tieto môžu mať podobu orgánov zameraných na poskytovanie informácií a analýz, ako je napr. sieť Eurydice alebo online platforiem spolupráce ako platforma eTwinning, ktorá spája učiteľov v celej Európe.

Prehľad

Platforma pre výsledky projektov Erasmus+

Táto platforma slúži ako archív projektov financovaných v rámci programu Erasmus+. Obsahuje informácie o výsledkoch projektov, ak sú k dispozícii, ako aj výber osvedčených postupov a úspešných príbehov. Platforma takisto obsahuje informácie o organizáciách zodpovedných za realizáciu projektu, ktoré môžu záujemcovia o účasť na programe Erasmus+ využiť na nadviazanie budúcej spolupráce.

Ďalšie informácie

Sieť Eurydice

Túto sieť založila Európska komisia a členské štáty s cieľom podporiť a uľahčiť európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania. Členmi siete sú všetky členské štáty EÚ, ako aj niektoré krajiny mimo EÚ, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. Sieť Eurydice pomáha zlepšovať systémy vzdelávania v Európe prostredníctvom poskytovania vysokokvalitných informácií v oblasti politiky vzdelávania a praxe. Sieť poskytuje opisy vnútroštátnych systémov vzdelávania, komparatívne štúdie, ukazovatele a štatistiky.

Ďalšie informácie

eTwinning (elektronické vytváranie partnerstiev)

eTwinning je platforma pre zamestnancov (učiteľov, riaditeľov škôl, zamestnancov knižnice atď.) škôl zo zapojených európskych krajín, ktorá im umožňuje komunikovať, spolupracovať, pripravovať projekty, vymieňať si informácie a byť súčasťou komunity európskych škôl. 

Ďalšie informácie

Eurodesk

Eurodesk je jedným z najobsiahlejších a najprístupnejších zdrojov bezplatných informácií o príležitostiach týkajúcich sa mobility v oblasti vzdelávania. Eurodesk zároveň poskytuje vnútroštátnu podporu v 34 krajinách, ako aj príležitosti odbornej prípravy v medzinárodnom prostredí.

Ďalšie informácie

SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH je sieť centier, ktoré poskytujú zdroje neformálneho vzdelávania pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, a zároveň organizujú aktivity v oblasti odbornej prípravy a nadväzovania kontaktov s cieľom podporiť organizácie a národné agentúry zapojené do programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Portál School Education Gateway

Tento portál predstavuje jednotné kontaktné miesto pre učiteľov, školy, odborníkov a ďalšie zainteresované strany v oblasti školského vzdelávania. Obsahuje informácie o európskej politike v oblasti vzdelávania, trendoch, vnútroštátnych iniciatívach, akciách pre školy, oblastiach spolupráce, odborné články, osvedčené postupy pre vzdelávacie projekty a ďalšie zdroje v 23 jazykoch.

Ďalšie informácie

Platforma pre vzdelávanie dospelých v Európe (EPALE)

Platforma EPALE je viacjazyčná voľne prístupná komunita pre učiteľov, školiteľov, výskumných pracovníkov, akademických pracovníkov, tvorcov politiky a každý subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých v rámci Európy.

Ďalšie informácie

Zdieľajte túto stránku