Πλατφόρμες και δίκτυα

Το Erasmus+ χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που παρέχουν την αναγκαία εμπειρογνωσία για την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται είτε από φορείς που παράγουν αναλύσεις και πληροφορίες, όπως το δίκτυο Eurydice, είτε από διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας, όπως η eTwinning, που συνδέει διδακτικό προσωπικό από όλη την Ευρώπη.

Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες

Erasmus+ Project Results Platform

Στην πλατφόρμα αυτή αποθηκεύονται τα σχέδια που χρηματοδοτεί το Erasmus+, πληροφορίες για τα αποτελέσματα αυτών των σχεδίων, όπου υπάρχουν, καθώς και μια επιλογή ορθών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων. Επίσης, περιέχονται πληροφορίες για τους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τα σχέδια αυτά και θα μπορούσαν να είναι δυνητικοί μελλοντικοί εταίροι για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Erasmus+.

Περισσότερα

Eurydice

Το δίκτυο αυτό έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο δίκτυο Eurydice είναι μέλη όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Το Eurydice συμβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, παρέχοντας υψηλού επιπέδου πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές. Παρουσιάζει επίσης τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, συγκριτικές μελέτες δείκτες και στατιστικές.

Περισσότερα

eTwinning

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής αδελφοποίηση παρέχει στα άτομα που εργάζονται σε σχολεία των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών χωρών (διδάσκοντες, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λπ) τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να καταρτίζουν σχέδια, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να συμμετέχουν σε μια ευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης. 

Περισσότερα

Eurodesk

Πρόκειται για μία από τις πληρέστερες και εύχρηστες πηγές δωρεάν παροχής πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες κινητικότητας για σκοπούς μάθησης. Η Eurodesk παρέχει επίσης εθνική υποστήριξη σε 34 χώρες, καθώς και δυνατότητες κατάρτισης σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Περισσότερα

SALTO:YOUTH

Πρόκειται για δίκτυο κέντρων τα οποία παρέχουν πόρους μη τυπικής μάθησης για εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και επικεφαλής οργανώσεων νεολαίας, και τα οποία διοργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης και δικτύωσης με σκοπό την υποστήριξη οργανισμών και εθνικών φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερα

School Education Gateway

Η πλατφόρμα αυτή είναι το ενιαίο σημείο εισόδου για διδακτικό προσωπικό, σχολεία, ειδικούς και άλλους ενδιαφερόμενους του τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Παρουσιάζει την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, ειδήσεις, τάσεις, άρθρα ειδικών, εθνικές πρωτοβουλίες, δράσεις για σχολεία, τομείς διάδρασης, εκπαιδευτικά προγράμματα, βέλτιστες πρακτικές και συμπληρωματικούς πόρους, σε 23 γλώσσες.

Περισσότερα

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE)

Η EPALE είναι μια πολυγλωσσική ανοικτή κοινότητα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτές, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, και κάθε άλλο άτομο που έχει επαγγελματική σχέση με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα