Платформи и мрежи

С програмата „Еразъм+“ се финансират инициативи, които предлагат необходимите експертни познания за изпълнението на програмата.

Те могат да бъдат предлагани от органи, които извършват анализи и предлагат информация, като мрежата „Евридика“, или онлайн платформи за съвместно използване, като мрежата за електронно побратимяване eTwinning, чрез която учителите в Европа осъществяват връзка помежду си.

Посетете и разгледайте

Платформа за резултати на проекти по „Еразъм+“

На тази платформа се събира информация за проектите, финансирани по „Еразъм+“, както и за резултатите от тях, ако вече има такива. Там можете да научите и за постигнати добри практики и за успешно завършени проекти. На платформата се публикува и информация за организациите, които отговарят за тези проекти, като така се предлагат евентуални бъдещи партньори за заинтересованите от участие в „Еразъм+“

Научете повече

Мрежата „Евридика“

Мрежата „Евридика“ е създадена от Европейската комисия и държавите членки в подкрепа и за улеснение на европейското сътрудничество в областта на образованието. Всички държави от ЕС са част от мрежата „Евридика“ заедно с няколко държави извън ЕС, които участват в програмата „Еразъм+“. Мрежата „Евридика“ спомага за усъвършенстването на образователните системи в Европа, като предлага висококачествена информация за образователните политики и практики. Тя предлага информация за националните образователни системи, сравнителни проучвания, показатели и статистика.

Научете повече

Мрежа за електронно побратимяване eTwinning

eTwinning предлага платформа, чрез която служителите (учителите, директорите, библиотекарите и т.н.) в дадено училище от европейска държава, която участва в мрежата, могат да общуват помежду си, да си сътрудничат, да разработват съвместни проекти, да споделят познания и да бъдат част от една обща европейска образователна общност. 

Научете повече

Евродеск

Евродеск е един от най-изчерпателните и достъпни източници на свободно разпространявана информация за възможностите за мобилност с цел учене. Евродеск предлага също така национална подкрепа в 34 държави, както и възможности за обучение в международна среда.

Научете повече

Ресурсни центрове SALTO-YOUTH

SALTO-YOUTH е мрежа от центрове, които предоставят ресурси за неформално учене за работещи в областта на въпросите на младежта, както и ръководители на проекти в тази сфера. Мрежата се занимава и с организирането на обучения и с дейности за създаване на контакти в подкрепа на организациите и националните агенции, които извършват дейност по програмата „Еразъм+“.

Научете повече

Портал за училищно образование

Порталът за училищно образование е обща входна точка за учителите, училищата, експертите и останалите лица, работещи в областта на училищното образование. Той представя европейските образователни политики, новини, тенденции, специализирани статии, национални дейности, дейности за училищата, области на взаимодействие, образователни проекти, най-добри практики и допълнителни ресурси, които се предлагат на 23 езика.

Научете повече

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

EPALE е многоезична общност, отворена за членство за всички учители, обучаващи, научни работници, учени, лица, ангажирани с изготвянето на политики, както и всички, чиито професии са свързани с ученето на възрастни в Европа.

Научете повече

Споделете тази страница