Wsparcie językowe online

System wsparcia językowego online opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz mobilności młodzieży. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Za pomocą systemu wsparcia językowego online co roku ponad 350 tys. uczestników programu Erasmus+ sprawdza swoje umiejętności językowe, a dzięki kursom językowym oferowanym w systemie – poprawia swój poziom znajomości języka. Zazwyczaj uczestnicy, którzy korzystali z kursów, poprawiają swoją znajomość języka o co najmniej jeden poziom w ramach europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Strona internetowa systemu wsparcia językowego online System wsparcia językowego online dla uchodźców

Najważniejsze informacje

Kto może z tego skorzystać?

Obecnie ze wsparcia językowego online mogą korzystać:

  • studenci szkół wyższych wyjeżdżający za granicę do jednego z krajów uczestniczących w programie w celu odbycia tam studiów przez okres od 3 do 12 miesięcy lub stażu trwającego od 2 do 12 miesięcy
  • osoby kształcące się i szkolące zawodowo, które przynajmniej przez 19 dni studiują lub odbywają staż za granicą
  • młodzi wolontariusze działający w ramach wolontariatu europejskiego trwającego od 2 do 12 miesięcy.

Wsparcie językowe online jest dostępne we wszystkich językach urzędowych: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, greckim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.

Jak to działa?

Przed wyjazdem za granicę w ramach programu Erasmus+ uczestnicy danego projektu mogą za pomocą systemu wsparcia językowego online ocenić swoją znajomość języka, którym będą się posługiwać podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą. Taka ocena jeszcze przed wyjazdem jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia studentów do udziału w danym projekcie. Chodzi o zagwarantowanie, że opanowali oni ten język w stopniu zalecanym przez organizację przyjmującą. Odstępstwa są możliwe w odniesieniu do osób posługujących się danym językiem jako ojczystym lub w należycie uzasadnionych przypadkach. Wyniki przeprowadzonej oceny nie uniemożliwiają uczestnictwa w programie Erasmus+.

Uczestnicy zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych mają możliwość wzięcia udziału w internetowym kursie językowym przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą. Dostęp do kursów językowych obejmuje wiele różnych zajęć szkoleniowych typu „Live Coaching”, np. wirtualne klasy czy masowe otwarte kursy internetowe (MOOC). Uczestnicy, którzy władają już wystarczająco biegle głównym językiem (przynajmniej na poziomie B2) potrzebnym podczas pobytu za granicą, mogą wybrać kurs języka lokalnego, pod warunkiem że taki język jest dostępny w systemie.

W przypadku gdy główny język danego uczestnika nie jest objęty systemem wsparcia językowego online, wsparcie zostanie zapewnione w inny sposób przez instytucję macierzystą lub przyjmującą. Po powrocie uczestnicy przechodzą ostateczną ocenę, która daje im obraz postępów poczynionych podczas pobytu za granicą.

Jak z tego skorzystać?

Jeśli zostałeś już wybrany do wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ i spełniasz powyższe kryteria, od swojej organizacji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy systemu wsparcia językowego online.

Więcej informacji można uzyskać w swojej instytucji macierzystej, agencji krajowej lub w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania na stronie internetowej systemu wsparcia językowego online.

Prawdziwe historie uczestników programu Erasmus+

Przeczytaj wywiady z uczestnikami programu Erasmus+, którzy nauczyli się języka lub poprawili swoje umiejętności językowe dzięki systemowi wsparcia językowego online:

Erasmus+: System wsparcia językowego online dla uchodźców

W następstwie kryzysu migracyjnego Komisja Europejska postanowiła udostępnić system wsparcia językowego online dla 100 tys. uchodźców. System ma być dla nich dostępny przez okres trzech lat na zasadzie dobrowolnej i bezpłatnie. Koszt tej inicjatywy to 4 mln euro. Celem jest wsparcie wysiłków krajów UE na rzecz włączenia uchodźców do europejskich systemów kształcenia i szkolenia oraz umożliwienie im rozwoju umiejętności. Od czasu rozpoczęcia tej inicjatywy uchodźcom w krajach uczestniczących udzielono dostępu do ponad 53 tys. kursów językowych.

Obejrzyj nagranie wideo i dowiedz się, jak Mohammad, mechanik z Afganistanu, który niedawno przybył do Belgii, poczynił ogromne postępy w znajomości języka francuskiego, korzystając z systemu wsparcia językowego online.

Podziel się tą stroną