Tacaíocht Teanga ar Líne

Tá Tacaíocht Teanga Ar Líne (TTAL) deartha chun cabhrú le rannpháirtithe Erasmus+ a gcuid eolais ar an teanga a bheidh in úsáid acu le linn a dtréimhse oibre, staidéir nó oibre deonaí thar lear a fheabhsú ionas gur féidir leo a mór a dhéanamh den taithí sin.

Cé go bhfuil easpa scileanna teanga fós ar cheann de na príomh-bhacainní ó thaobh rannpháirtíocht in oideachas, oiliúint agus deiseanna soghluaisteachta don óige san Eoraip, is féidir tacaíocht teanga a rochtain ar bhealach solúbtha éasca a bhuí le TTAL. Rannchuidíonn sé freisin le cuspóir sonrach de chuid an chláir Erasmus+, mar atá foghlaim teanga agus éagsúlacht teanga a chur chun cinn.

Úsáideann breis agus 350,000 rannpháirtí Erasmus+ TTAL in aghaidh na bliana chun a scileanna teanga a thástáil agus tugtar caoi dóibh ar an leibhéal teanga atá acu a fheabhsú trí chúrsaí teanga TTAL. Ar an meán, na rannpháirtithe sin a théann i gceann cúrsaí teanga go dícheallach, ritheann leo aon leibhéal CEFR (Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha) amháin ar a laghad a bhaint amach de bhreis ar a leibhéal inniúlachta sa teanga roimhe sin.

Rochtain ar shuíomh gréasáin TTAL: Tacaíocht Teanga Ar Líne do Theifigh

Eolas faoi

Cé atá in ann leas a bhaint as?

Tá TTAL ar fáil faoi láthair le haghaidh:

Tá Tacaíocht Teanga ar Líne le fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: Bulgáiris, Spáinnis, Seicis, Danmhairgis, Gearmáinis, Eastóinis, Gréigis, Béarla, Fraincis, Gaeilge, Cróitis, Iodáilis, Laitvis, Liotuáinis, Ungáiris, Máltais, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Fionlainnis, agus Sualainnis

Conas a oibríonn sé?

Ach dul faoi mheasúnú teanga TTAL sula dté siad thar lear, beidh rannpháirtithe Erasmus+ in ann a dhéanamh amach cén cumas atá acu sa teanga a úsáidfidh siad le linn a dtréimhse oibre, staidéir nó oibre deonaí. Is réamhriachtanas é do mhic léinn ardoideachais an measúnú sin a dhéanamh sula n-imí siad thar lear, lena chinntiú go mbeidh an leibhéal atá molta ag a n-eagraíocht is faighteoir á gcomhlíonadh acu (déanfar eisceacht de chainteoirí dúchais nó i gcásanna eile a bhfuil údar cuí leo). Ní chuirfidh torthaí an mheasúnaithe teanga cosc ar rannpháirtithe páirt a ghlacadh in Erasmus+.

Beidh deis ag rannpháirtithe ar mian leo a n-inniúlacht teanga a fheabhsú cúrsa teanga ar líne a dhéanamh sula dté siad thar lear agus le linn dóibh a bheith ansin. Tá raidhse mhór slite ann chun cúrsa ar líne a dhéanamh, ar a n-áirítear gníomhaíochtaí oiliúna beo amhail seisiúin teagaisc, mar shampla, agus MOOCanna idirghníomhacha. Rannpháirtithe atá sách inniúil (leibhéal B2 ar a laghad) sa phríomh-theanga a labhraítear thar lear, is féidir leo, ina ionad sin, cúrsa teanga a dhéanamh i dteanga na tíre sin, ar an gcoinníoll go bhfuil an teanga sin ar fáil mar chuid de TTAL.

I gcás nach mbeidh oiliúint sa phríomh-theanga le fáil faoi TTAL, cuirfidh an eagraíocht sallchuir nó an eagraíocht is faighteoir tacaíocht teanga ar fáil ar bhealaí eile. Ar fhilleadh ar an eagraíocht sallchuir dóibh, déanfar measúnú deireanach ar na rannpháirtithe leis an dul chun cinn a rinne siad le linn na tréimhse ar an gcoigríoch a thomhas.

Conas páirt a ghlacadh?

Má roghnaíodh tú cheana féin le dul thar lear le Erasmus+ agus na critéir thuas comhlíonta agat, seolfaidh d'institiúid nó d'eagraíocht ainm úsáideora agus pasfhocal chugat chun rochtain a fháil ar mheasúnú agus cúrsa teanga TTAL, más gá sin.

Chun tuilleadh sonraí a fháil téigh i dteagmháil le d'eagraíocht sallchuir nó eagraíocht chomhordaithe, an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó féach ar na ceisteanna coitianta ar shuíomh gréasáin TTAL.

Tuairimí rannpháirtithe Erasmus+

Agallaimh a rinneadh le rannpháirtithe Erasmus+ ar éirigh leo teanga a fhoghlaim nó a gcuid scileanna teanga a fheabhsú a bhuí le TTAL:

Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+ do Theifigh

I ngeall ar ghéarchéim na himirce tá TTAL curtha ar fáil ag an gCoimisiún Eorpach do 100,000 teifeach go ceann trí bliana. Tá rochtain acu ar an tseirbhís ar bhonn deonach, saor in aisce agus tá buiséad €4 mhilliún curtha ar fáil ina comhair. Is éard is aidhm di tacú le hiarrachtaí na mBallstát teifigh a lánpháirtiú i gcórais oideachais agus oiliúna na hEorpa agus a chinntiú go rithfidh leo feabhas a chur ar a gcuid scileanna. Ó seoladh an tionscnamh seo, cuireadh breis agus 53,000 cúrsa teanga ar fáil do theifigh sna tíortha atá rannpháirteach sa scéim.

San fhíseán seo, tugtar léiriú dúinn ar scéal Mohammad, meicneoir ón Afganastáin a tháinig chun na Beilge le déanaí agus a bhfuil dul chun cinn éachtach déanta aige lena chuid Fraincise, a bhuíochas sin ar TTAL.

Comhroinn an leathanach seo