Консултации

НАСТОЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ

Няма отворени консултации

 

МИНАЛИ КОНСУЛТАЦИИ

Предизвикателства пред програмата „Еразъм+“ и резултати в областта на ценностите и мобилността

Искате да споделите вашето мнение за начините за подобряване на програмата „Еразъм+“? Участвайте в обществената консултация относно фондовете на ЕС в областта на ценностите и мобилността, започната от Европейската комисия. Консултацията е част от поредица обществени консултации относно приоритетите, които трябва да бъдат отразени в следващата многогодишна финансова рамка. В нея са включени въпроси относно настоящите резултати и бъдещите предизвикателства пред програмата „Еразъм+“. Консултацията ще ни помогне да съберем мнения и коментари от граждани, организации, обществени органи и други заинтересовани страни, и ще се използва от Комисията при изготвянето на предложения за следващата програма „Еразъм+“.

Въпросникът е достъпен на 23 езика. 

Консултацията приключи на 9.3.2018 г.

За повече информация

 

Открита обществена консултация относно междинната оценка на програмата „Еразъм+“

Целта на консултацията беше да бъдат събрани коментари и мнения от различни заинтересовани лица и широката общественост относно актуалността на целите на програмата „Еразъм+“ и ефективността на предприетите за тяхното постигане мерки, както и на изпълнението на целите.

Консултацията приключи на 31.5.2017 г.

За повече информация

Споделете тази страница