Dokument för deltagare

Här hittar du ansökningsmallar, utbytesavtal, Erasmusstadgor och informationspaket om volontärprojekt.

Mallar för ansökan

Mallar för de ansökningsblanketter du ska fylla i om du vill delta i Erasmus+. För att få delta måste du fylla i din ansökan korrekt och skicka den till det nationella programkontoret eller genomförandeorganet för Erasmus+ inom de tidsfrister som anges i ansökningsomgångarna.

Läs mer

Europeiska systemet för överföring av studiemeriter – ECTS

ECTS-systemet gör det lättare för studerande att flytta mellan olika länder.

Läs mer

Mallar för bidragsavtal

Mallar för bidragsavtal som ska undertecknas av dem som får Erasmusbidrag.

Läs mer

Studie- och praktikavtal

Avtalen beskriver de kurser eller den praktik som en student ska delta i. Avtalet ska skrivas under av studenten och de båda organisationer som deltar i utbytet.

Läs mer

Erasmusstadgan för högre utbildning

Stadgan anger de regler och principer som styr Erasmussamarbetet mellan universitet och högskolor.

Läs mer

Undervisnings- och fortbildningsavtal

Avtalet beskriver det läraruppdrag eller den fortbildning som en anställd ska delta i. Avtalet ska godkännas av den anställda och de båda organisationer som deltar i utbytet.

Läs mer

Interinstitutionella avtal

Avtalen ingås av de högskolor och universitet som deltar i student- eller personalutbyten inom Erasmus+.

Läs mer

Europeiska volontärtjänstens informationspaket

Viktig information för dem som vill delta i volontärprojekt genom Erasmus+.

Läs mer

Stadgan för Europeiska volontärtjänsten

Stadgan beskriver Europeiska volontärtjänstens grundläggande värderingar och kvalitetsstandarder som en organisation måste följa för att få delta i Erasmus+.

Läs mer

Stadgan för studerande

Stadgan beskriver studentens rättigheter och skyldigheter under Erasmusutbytet.

Läs mer

Internationella studentutbyten – tips för sökande högskolor (finns bara på engelska)

Vägledning för lärosäten i partnerländerna (finns bara på engelska)

Vägledning om ändringar i internationella utbytesavtal (finns bara på engelska)

Rekommendationer om inkludering av studenter och personal med särskilda behov

Dela denna sida