Dokumenty pre žiadateľov

V rámci programu Erasmus+ sa využíva viacero sprievodných dokumentov pre individuálnych účastníkov a organizácie.

Vzorové typy formulára žiadosti

Vzory formulárov žiadostí pre žiadateľov, ktorí sa chcú zúčastniť na činnostiach podporovaných v rámci programu Erasmus+. Formuláre žiadosti sa budú považovať za oprávnené iba vtedy, ak budú riadne vyplnené a predložené národnej alebo výkonnej agentúre v lehotách stanovených v jednotlivých výzvach na predkladanie návrhov.

Ďalšie informácie

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS)

EECTS je systém kreditov, ktorý má študentom uľahčiť mobilitu medzi rôznymi krajinami.

Ďalšie informácie

Vzory dohôd o grante

Vzory dohôd o grante, ktoré sa majú podpísať s príjemcami finančných prostriedkov z programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Dohoda o vzdelávaní

Obsahuje program štúdia alebo stáže, ktoré má študent absolvovať. Zmluvu musí podpísať vysielajúca a prijímajúca organizácia, ako aj študent, resp. stážista.

Ďalšie informácie

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie

Dokument, v ktorom sa uvádza všeobecný rámec pre činnosti spolupráce, ktoré má v rámci programu Erasmus+ realizovať inštitúcia vysokoškolského vzdelávania.

Ďalšie informácie

Zmluva o mobilite

Stanovuje program výučby alebo odbornej prípravy, ktorý má absolvovať zúčastnený zamestnanec. Zmluvu musia podpísať vysielajúca a prijímajúca organizácia, ako aj zúčastňujúci sa zamestnanec.

Ďalšie informácie

Medziinštitucionálna dohoda

Tieto dohody medzi sebou uzatvárajú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zapojené do mobilitných činností programu Erasmus+ pre študentov alebo zamestnancov.

Ďalšie informácie

Informačný balík Európskej dobrovoľníckej služby

Balík s informáciami potrebnými pre organizácie a jednotlivcov, aby sa mohli zúčastniť na programe Erasmus+.

Ďalšie informácie

Charta študenta

Dokument pre študentov, ktorí sa zúčastnia na programe Erasmus+, s informáciami o ich právach a povinnostiach počas pobytu a stáže.

Ďalšie informácie

Odporúčania pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa uchádzajú o medzinárodnú mobilitu kreditov (k dispozícii len v angličtine)

Stručná príručka pre vybrané inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách (k dispozícii len v angličtine)

Sprievodca o zmenách v dohodách o medzinárodnej mobilite kreditov (k dispozícii len v angličtine)

Odporúčania na začlenenie vysokoškolských študentov a zamestnancov so špeciálnymi potrebami v dôsledku fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie do programu Erasmus+

Zdieľajte túto stránku