Dokumenty dla zainteresowanych udziałem w programie

Poniżej przedstawiamy informacje na temat różnych dokumentów, które są ważne dla osób i organizacji zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+.

Wzory formularzy zgłoszeniowych

Wzory formularzy zgłoszeniowych do wypełnienia przez osoby zainteresowane udziałem w projektach finansowanych z programu Erasmus+. Zgłoszenia zostaną przyjęte jedynie, jeśli zostaną należycie wypełnione i wysłane do agencji krajowej lub wykonawczej w terminie określonym w konkretnym zaproszeniu do składania wniosków.

Więcej informacji

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)

System ECTS ma na celu ułatwienie mobilności studentów pomiędzy różnymi krajami.

Więcej informacji

Wzory umów o udzielenie dotacji

Wzory umów o udzielenie dotacji zawartych z beneficjentami programu Erasmus+

Więcej informacji

Porozumienie o programie zajęć

Porozumienie określa program zajęć lub stażu uczestnika programu. Musi być ono podpisane przez organizację wysyłającą i organizację przyjmującą oraz przez studenta lub osobę odbywającą staż.

Więcej informacji

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

Dokument, który określa ogólne zasady współpracy uczelni wyższych w ramach programu Erasmus+

Więcej informacji

Porozumienie o mobilności

Porozumienie o mobilności określa program zajęć lub szkoleń, jaki ma zostać zrealizowany przez pracownika uczelni. Musi być ono podpisane przez organizację wysyłającą i organizację przyjmującą oraz przez pracownika uczelni.

Więcej informacji

Porozumienia międzyinstytucjonalne

Porozumienia te są zawierane przez uczestniczące w programie Erasmus+ uczelnie wyższe, które oferują studentom lub pracownikom możliwość uczestnictwa w działaniach w zakresie mobilności.

Więcej informacji

Pakiet informacyjny wolontariatu europejskiego

Pakiet informacyjny zawiera informacje przydatne dla organizacji i osób prywatnych biorących udział w programie.

Więcej informacji

Karta Studenta Erasmusa

Dokument dla studentów wyselekcjonowanych do udziału w programie Erasmus+. Zawiera informacje o ich prawach i obowiązkach w trakcie trwania programu.

Więcej informacji

Wskazówki dla instytucji szkolnictwa wyższego ubiegających się o międzynarodową możliwość przenoszenia punktów (tylko w j. angielskim)

Przewodnik dla wybranych instytucji szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich (tylko w j. angielskim)

Przewodnik dotyczący zmian w umowach w sprawie międzynarodowej możliwości przenoszenia punktów (tylko w j. angielskim)

Zalecenia w sprawie objęcia programem Erasmus+ studentów i personelu uczelni wyższych dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną bądź psychiczną lub chorobą

Podziel się tą stroną