Iesniedzamie dokumenti

Kandidāti un organizācijas, kas vēlas piedalīties programmā “Erasmus+”, šeit var atrast dažādus noderīgus dokumentus.

Pieteikuma veidlapu paraugi

Paraugi, kā tiem, kuri vēlas piedalīties programmā “Erasmus+”, jāaizpilda pieteikuma veidlapas. Lai varētu piedalīties, pareizi aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta valsts aģentūrai vai izpildaģentūrai, iekļaujoties termiņā, kas norādīts attiecīgajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Lasiet vēl

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS)

EECTS ir kredītpunktu sistēma, kuras mērķis ir atvieglināt studentu mobilitāti starp dažādām valstīm.

Lasiet vēl

Dotāciju nolīgumu paraugi

To dotāciju nolīgumu paraugi, kas ir jāparaksta tiem, kuri saņem “Erasmus+” finansējumu.

Lasiet vēl

Mācību līgums

Tas nosaka studiju vai prakses programmu, kurā studentam ir jāpiedalās. Tas ir jāparaksta studentam vai praktikantam un abām organizācijām, kuras piedalās apmaiņā.

Lasiet vēl

“Erasmus” Augstākās izglītības harta

Hartā ir vispārīgie noteikumi un principi, pēc kuriem programmā “Erasmus+” notiek sadarbība starp augstskolām.

Lasiet vēl

Mobilitātes līgums

Līgumā ir aprakstīta pasniedzēja vai mācību programma, kurā piedalīsies darbinieks. Tas ir jāparaksta abām organizācijām, kuras piedalās apmaiņā, un attiecīgajam darbiniekam.

Lasiet vēl

Iestāžu līgums

Šos līgumus slēdz augstskolas, kuras piedalās studentu un personāla apmaiņā programmas “Erasmus+” ietvaros.

Lasiet vēl

Informatīvais materiāls par Eiropas Brīvprātīgo dienestu (EVS)

Informācija, kas domāta organizācijām un personām, kuras “Erasmus+” ietvaros piedalās EVS.

Lasiet vēl

Eiropas Brīvprātīgo dienesta harta

Dokuments, kurā izklāstītas pamatvērtības un normas, kas ir jāievēro organizācijām, kuras piedalās Eiropas Brīvprātīgo dienesta aktivitātēs programmas “Erasmus+” ietvaros.

Lasiet vēl

Studentu harta

Dokuments, kuru nosūta studentiem, kas atlasīti dalībai programmā “Erasmus+”, un kurā informēts par viņu tiesībām un pienākumiem apmaiņas laikā.

Lasiet vēl

Kredītpunktu starptautiskā mobilitāte — Norādījumi augstskolām (tikai angļu valodā)

Īsa rokasgrāmata atlasītajām augstākās izglītības iestādēm partnervalstīs (tikai angļu valodā)

Norādījumi par kredītpunktu starptautiskās mobilitātes līgumu grozīšanu (tikai angļu valodā)

Norādījumi par to, kā programmā “Erasmus+” iesaistāmi studenti un darbinieki, kuriem ir fiziskas vai garīgas veselības problēmas.

Bendrinti šį puslapį