Dokumentai pareiškėjams

Programoje „Erasmus+“ dalyvauti norintiems individualiems asmenims ir organizacijoms numatyta įvairių dokumentų.

Paraiškų formų pavyzdžiai

Paraiškų formų, kurias turės užpildyti pareiškėjai, pageidaujantys dalyvauti pagal programą „Erasmus +“ remiamoje veikloje, pavyzdžiai. Bus nagrinėjamos tik tinkamai užpildytos ir nacionalinei arba vykdomajai įstaigai iki konkrečiuose kvietimuose teikti paraiškas nurodytų terminų pateiktos paraiškų formos.

Daugiau informacijos

Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS)

ECTS yra kreditų sistema, kurios paskirtis – sudaryti studentams geresnes sąlygas vykti iš vienos šalies į kitą.

Daugiau informacijos

Pavyzdiniai dotacijų susitarimai

Dotacijų susitarimų, kurie pasirašomi su programos „Erasmus+“ lėšų gavėjais, šablonai.

Daugiau informacijos

Mokymosi susitarimas

Jame išdėstoma studento studijų arba stažuotės programa. Jį turi pasirašyti siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ir studentas arba stažuotojas.

Daugiau informacijos

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Dokumentas, kuriame išdėstoma bendroji bendradarbiavimo veiklos, kurią vykdys programoje „Erasmus+“ dalyvaujanti aukštojo mokslo įstaiga, sistema.

Daugiau informacijos

Judumo susitarimas

Jame išdėstoma darbuotojo mokymo arba mokymosi programa. Susitarimą turi pasirašyti siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ir darbuotojas.

Daugiau informacijos

Tarpinstitucinis susitarimas

Šiuos susitarimus sudaro programoje „Erasmus+“ dalyvaujančios aukštojo mokslo įstaigos, siūlančios judumo veiklą studentams arba darbuotojams.

Daugiau informacijos

Europos savanorių tarnybos informacijos rinkinys

Rinkinys, kurio paskirtis – suteikti programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms organizacijoms ir individualiems asmenims reikiamos informacijos.

Daugiau informacijos

Studento chartija

Programoje „Erasmus+“ dalyvauti atrinktiems studentams suteikiamas dokumentas, kuriuo jie informuojami apie jų teises ir pareigas mainų laikotarpiu.

Daugiau informacijos

Tarptautinis asmenų judumas perkeliant kreditus. Patarimai paraiškas teikiančioms aukštojo mokslo įstaigoms (tik anglų kalba)

Trumpas vadovas atrinktoms šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigoms (tik anglų kalba)

Tarptautinio asmenų judumo perkeliant kreditus susitarimų pakeitimų vadovas (tik anglų kalba)

Rekomendacijos dėl specialiųjų poreikių dėl fizinės, protinės ar su sveikata susijusios būklės turinčių aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų įtraukties į programą „Erasmus+“

Bendrinti šį puslapį