Doiciméid d’iarratasóirí

Tá roinnt doiciméid tacaíochta ag an gClár Erasmus+ le haghaidh rannpháirtithe aonair agus le haghaidh eagraíochtaí.

Samplaí d'Fhoirmeacha Iarratais

Teimpléid de na foirmeacha iarratais atá le líonadh amach ag iarratasóirí ar mian leo páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ón gClár Erasmus+. Le go mbeidh d'iarratas incháilithe, ní mór na foirmeacha iarratais a chomhlánú mar is cuí agus iad a sheoladh isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta nó chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin laistigh de na spriocdhátaí atá leagtha amach sna glaonna sonracha ar thograí.

Tuilleadh eolais

Samplaí de Chomhaontuithe deontais

Teimpléid na gcomhaontuithe deontais a bhíonn le síniú ag tairbhithe mhaoiniú Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Treoirlínte le haghaidh iarratasóirí agus tairbhithe

Treoirlínte maidir le córais TF a úsáideann iarratasóirí agus tairbhithe.

Tuilleadh eolais


Cairt Ardoideachais Erasmus+

Doiciméad é seo ina dtugtar cuntas ar an gcreat ginearálta le haghaidh na ngníomhaíochtaí comhair a bheidh le déanamh ag institiúid ardoideachais mar chuid den chlár Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Cairt Mic Léinn Erasmus+

Doiciméad a thugtar do mhic léinn a roghnaítear i gcomhair Erasmus+, ina gcuirtear a gcuid ceart agus freagrachtaí i rith a socrúcháin ar Erasmus+ in iúl dóibh.

Tuilleadh eolais

An Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS)

Córas creidiúna is ea ECTS (an Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna) atá ceaptha é a dhéanamh níos éasca do mhic léinn bogadh idir tíortha.

Tuilleadh eolais

Comhaontú Idirinstitiúideach

Is institiúidí ardoideachais atá rannpháirteach in Erasmus+ a leagann síos na comhaontuithe seo maidir le gníomhaíochtaí soghluaisteachta le haghaidh mic léinn nó baill foirne.

Tuilleadh eolais

Comhaontú Foghlama

Tugtar cuntas ann ar an gclár staidéir nó ar an gcúrsa oiliúna a bheidh le cur i gcrích ag an mac léinn. Caithfidh an eagraíocht lena mbaineann an mac léinn nó an t-oiliúnaí, an eagraíocht ina mbeidh sé, agus an mac léinn nó an t-oiliúnaí féin, an comhaontú seo a shíniú.

Tuilleadh eolais

Comhaontú Soghluaisteachta

Tugtar cuntas ann ar an gclár teagaisc nó oiliúna a bheidh le cur i gcrích ag an mball foirne. Ní mór don eagraíocht lena mbaineann an ball foirne, an eagraíocht ina mbeidh sé agus an ball foirne féin é seo a shíniú.

Tuilleadh eolais


Cairteacha Soghluaisteachta

Tá sé d'aidhm ag Cairt Soghluaisteachta Gairmoideachais agus Gairmoiliúna Erasmus+ spreagadh a thabhairt d'eagraíochtaí a bhfuil dea-theist orthu ó thaobh tréimhsí soghluaisteachta VET d’ardchaighdeán a eagrú d'fhoghlaimeoirí agus do bhaill foirne tuilleadh saothraithe a dhéanamh ar na straitéisí atá acu i dtaca le hidirnáisiúnú Eorpach.

Tuilleadh eolais


Caighdeáin Cháilíochta Erasmus

Eagraíochtaí a chuireann gníomhaíochtaí soghluaisteachta chun feidhme, ní mór dóibh cloí le sraith choiteann caighdeán cáilíochta Erasmus. Cuimsítear sa doiciméad seo na bunphrionsabail, dea-chleachtais bhainistíochta agus treoracha eile.

Tuilleadh eolais


Caighdeáin Cháilíochta Erasmus le aghaidh tionscadail soghluaisteachta: oideachas aosach, gairmoideachas agus gairmoiliúint, agus oideachas scoile

Tugtar eolas sa doiciméad seo faoi na bunphrionsabail agus na dea-chleachtais a bhaineann le caighdeáin cháilíochta a sholáthar le haghaidh tionscadail soghluaisteachta sna réimsí sin.

Tuilleadh eolais


Pacáiste Eolais le haghaidh Gníomhaíochtaí Oibre Deonaí Erasmus+

Pacáiste Eolais atá deartha chun an t-eolas a theastaíonn ó na heagraíochtaí agus na daoine aonair a bheidh páirteach sa chlár Erasmus+ a thabhairt dóibh.

Tuilleadh eolais

Bileog Eolais Erasmus+ le haghaidh scoileanna

Dóibh siúd a bhfuil spéis acu tuilleadh eolais a fháil faoi chlár Erasmus+, tugann an bhileog eolais seo míniú ar an méid a chuireann an clár ar fáil do scoileanna.

Tuilleadh eolais


Soghluaisteacht Idirnáisiúnta Creidiúintí Erasmus+ – Lámhleabhar le haghaidh Institiúidí Ardoideachais

Tá sé d’aidhm ag an lámhleabhar seo tacú le hinstitiúidí ardoideachais i dTíortha an Chláir agus sha Tíortha Comhpháirteacha chun an tionscadal Soghluaisteachta Idirnáisiúnta Creidiúintí a chur chun feidhme, ó chéim an iarratais go dtí an tuarascáil deiridh. Cuirtear eolas ar fáil ann maidir leis na príomhdhoiciméid, na rialacha agus na treoirlínte ar cheart d’eagraíochtaí a bhfuil spéis acu ann a bheith ar an eolas fúthu.

Tuilleadh eolais

Mic léinn agus baill foirne ardoideachais atá faoi bhac coirp nó meabhrach nó a bhfuil fadhb shláinte acu a chuimsiú

Léigh na moltaí le haghaidh institiúidí ardoideachais agus Gníomhaireachtaí Náisiúnta maidir le mic léinn agus baill foirne ardoideachais atá faoi bhac coirp nó meabhrach nó a bhfuil fadhb shláinte acu a chuimsiú:

Comhroinn an leathanach seo