Doiciméid d’iarratasóirí

Tá roinnt doiciméad tacaíochta ag an gClár Erasmus+ le haghaidh rannpháirtithe aonair agus le haghaidh eagraíochtaí.

Samplaí d'Fhoirmeacha Iarratais

Teimpléid de na foirmeacha iarratais atá le líonadh amach ag iarratasóirí ar mian leo páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ón gClár Erasmus+. Le go mbeidh d'iarratas incháilithe, ní mór na foirmeacha iarratais a chomhlánú mar is cuí agus iad a sheoladh isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta nó chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin laistigh de na spriocdhátaí atá leagtha amach sna glaonna sonracha ar thograí.

Tuilleadh eolais

An Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna (ECTS)

Córas creidiúna is ea ECTS atá ceaptha é a dhéanamh níos éasca do mhic léinn bogadh idir tíortha.

Tuilleadh eolais

Samplaí de Chomhaontuithe deontais

Teimpléid na gcomhaontuithe deontais a bhíonn le síniú ag tairbhithe mhaoiniú Erasmus+

Tuilleadh eolais

Comhaontú Foghlama

Tugtar cuntas ann ar an gclár staidéir nó ar an gcúrsa oiliúna a bheidh le cur i gcrích ag an mac léinn. Caithfidh an eagraíocht lena mbaineann an mac léinn nó an t-oiliúnaí, an eagraíocht ina mbeidh sé nó sí, agus an mac léinn nó an t-oiliúnaí féin, an comhaontú seo a shíniú.

Tuilleadh eolais

Cairt Ardoideachais Erasmus

Doiciméad é seo ina dtugtar cuntas ar an gcreat ginearálta le haghaidh na ngníomhaíochtaí comhair a bheidh le déanamh ag institiúid ardoideachais mar chuid den chlár Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Comhaontú Soghluaisteachta

Tugtar cuntas ann ar an gclár teagaisc nó oiliúna a bheidh le cur i gcrích ag an mball foirne. Ní mór don eagraíocht lena mbaineann an ball foirne, an eagraíocht ina mbeidh an ball foirne agus an ball foirne féin é seo a shíniú.

Tuilleadh eolais

Comhaontú Idirinstitiúideach

Is institiúidí ardoideachais atá rannpháirteach in Erasmus+ a leagann síos na comhaontuithe seo le haghaidh gníomhaíochtaí soghluaisteachta le haghaidh mic léinn nó baill foirne.

Tuilleadh eolais

Pacáiste Eolais na Seirbhíse Deonaí Eorpaí

Pacáiste Eolais atá deartha chun an t-eolas a theastaíonn ó na heagraíochtaí agus na daoine aonair a bheidh páirteach sa chlár Erasmus+ a thabhairt dóibh.

Tuilleadh eolais

Cairt na Seirbhíse Deonaí Eorpaí

Doiciméad ina dtugtar cuntas ar na príomh-luachanna agus caighdeáin a bhfuiltear ag súil leo ó eagraíochtaí a ghlacfaidh páirt i ndeiseanna na Seirbhíse Deonaí Eorpaí faoi chuimsiú Erasmus+.

Tuilleadh eolais

Cairt Mic Léinn

Doiciméad a thugtar do mhic léinn a roghnaítear i gcomhair Erasmus+, ina gcuirtear a gcuid ceart agus freagrachtaí i rith a socrúcháin ar Erasmus+ in iúl dóibh.

Tuilleadh eolais

Institiúidí Ardoideachais atá ag déanamh iarratas ar shoghluaisteacht idirnáisiúnta creidiúintí: na rudaí is cóir agus nach cóir dóibh a dhéanamh (I mBéarla amháin)

Eolaí le haghaidh institiúidí ardoideachais rannpháirteacha i dTíortha Comhpháirtíochta (I mBéarla amháin)

Treoir ar leasuithe ar chomhaontuithe soghluaisteachta idirnáisiúnta creidiúintí (I mBéarla amháin)

Moltaí maidir le mic léinn agus baill foirne ardoideachais atá faoi bhac coirp nó meabhrach nó a bhfuil fadhb sláinte acu a chuimsiú faoin gclár Erasmus+

Comhroinn an leathanach seo