Έγγραφα για τους αιτούντες

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει διάφορα έγγραφα υποστήριξης τόσο για μεμονωμένους συμμετέχοντες όσο και για οργανισμούς.

Υποδείγματα εντύπων αίτησης

Υποδείγματα των εντύπων αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που στηρίζει το πρόγραμμα Erasmus+. Για να θεωρηθούν επιλέξιμοι οι αιτούντες, τα έντυπα αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν σωστά και να υποβληθούν στον εθνικό φορέα ή τον εκτελεστικό οργανισμό εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Μάθετε περισσότερα

Τυποποιημένες συμφωνίες επιχορήγησης

Μοντέλα των συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφονται με τους δικαιούχους χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Erasmus+.

Μάθετε περισσότερα

Οδηγοί για αιτούντες και δικαιούχους

Οδηγοί για τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι αιτούντες και οι δικαιούχοι.

Μάθετε περισσότερα


Χάρτης Erasmus+ για την ανώτατη εκπαίδευση

Έγγραφο που ορίζει το γενικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες συνεργασίας που θα αναλάβει το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο Erasmus+.

Μάθετε περισσότερα

Χάρτης φοιτητών Erasmus+

Έγγραφο που παρέχεται στους φοιτητές που επιλέγονται να συμμετέχουν στο Erasmus+. Το έγγραφο αυτό τους ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Μάθετε περισσότερα

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)

Το ECTS είναι ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων που διευκολύνει την κινητικότητα των φοιτητών ανάμεσα σε διάφορες χώρες.

Μάθετε περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων

Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας φοιτητών ή μελών προσωπικού.

Μάθετε περισσότερα

Συμφωνία Μάθησης

Ορίζει το πρόγραμμα σπουδών ή της πρακτικής άσκησης που πρέπει να ακολουθήσει ο σπουδαστής. Πρέπει να υπογραφεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, καθώς και από τον φοιτητή ή τον ασκούμενο.

Μάθετε περισσότερα

Συμφωνία κινητικότητας

Ορίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας ή κατάρτισης που πρέπει να ακολουθήσει το μέλος προσωπικού. Πρέπει να υπογραφεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, καθώς και από το μέλος του προσωπικού.

Μάθετε περισσότερα


Χάρτες κινητικότητας

Στόχος του Χάρτη Κινητικότητας ΕΕΚ του προγράμματος Erasmus+ είναι να ενθαρρύνει τους οργανισμούς που έχουν κατά το παρελθόν διακριθεί στην οργάνωση αποδεδειγμένα ποιοτικών δράσεων κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για εκπαιδευομένους και προσωπικό, να αναπτύξουν περαιτέρω τις στρατηγικές διεθνοποίησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μάθετε περισσότερα


Πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus

Οι οργανισμοί που υλοποιούν δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να τηρούν ένα κοινό σύνολο προτύπων ποιότητας του προγράμματος Erasmus. Το έγγραφο αυτό περιέχει βασικές αρχές, ορθές πρακτικές διαχείρισης και άλλες οδηγίες.

Μάθετε περισσότερα


Πρότυπα ποιότητας Erasmus για σχέδια κινητικότητας: εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και σχολική εκπαίδευση

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τις βασικές αρχές και τις ορθές πρακτικές όσον αφορά την παροχή προτύπων ποιότητας για τα σχέδια κινητικότητας στους τομείς αυτούς.

Μάθετε περισσότερα


Πρότυπα ποιότητας για μαθήματα στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 (μαθησιακή κινητικότητα ατόμων)

Το έγγραφο αυτό αφορά την ενημέρωση και τη διαφάνεια, το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και άλλα θέματα.

Μάθετε περισσότερα


Ενημερωτικό υλικό Erasmus+ για δραστηριότητες εθελοντισμού

Ενημερωτικό υλικό με σκοπό να παράσχει στους οργανισμούς και τα μεμονωμένα άτομα που συμμετέχουν στο Erasmus+ απαραίτητες πληροφορίες.

Μάθετε περισσότερα

Φυλλάδιο Erasmus+ για τα σχολεία

Για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus+, το φυλλάδιο αυτό εξηγεί τι μπορεί να προσφέρει το πρόγραμμα στα σχολεία.

Μάθετε περισσότερα


Διεθνής κινητικότητα ακαδημαϊκών μονάδων του Erasmus+ – Εγχειρίδιο για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

Στόχος του εγχειριδίου είναι να στηρίξει τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο των χωρών του προγράμματος όσο και των χωρών εταίρων, κατά την υλοποίηση του σχεδίου διεθνούς κινητικότητας ακαδημαϊκών μονάδων, από το στάδιο της υποβολής αίτησης έως την τελική έκθεση. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά έγγραφα, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί.

Μάθετε περισσότερα

Ένταξη φοιτητών και προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας

Διαβάστε τις συστάσεις για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και τους εθνικούς φορείς σχετικά με την ένταξη φοιτητών και προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας:

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα