Έγγραφα για τους αιτούντες

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαθέτει διάφορα έγγραφα υποστήριξης τόσο για μεμονωμένους συμμετέχοντες όσο και για οργανισμούς.

Υποδείγματα εντύπων αίτησης

Υποδείγματα των εντύπων αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που στηρίζει το πρόγραμμα Erasmus+. Για να θεωρηθούν επιλέξιμοι οι αιτούντες, τα έντυπα αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν σωστά και να υποβληθούν στον εθνικό φορέα ή τον εκτελεστικό οργανισμό εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS)

Το EECTS είναι ένα σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων που διευκολύνει τους φοιτητές να μετακινούνται ανάμεσα σε διάφορες χώρες.

Περισσότερα

Τυποποιημένες συμφωνίες επιχορήγησης

Μοντέλα των συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφονται με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Erasmus+.

Περισσότερα

Συμφωνία Μάθησης

Ορίζει το πρόγραμμα σπουδών ή της πρακτικής άσκησης που πρέπει να ακολουθήσει ο σπουδαστής. Πρέπει να υπογραφεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, καθώς και από τον φοιτητή ή τον ασκούμενο.

Περισσότερα

Χάρτης Εrasmus για την Ανώτατη/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Έγγραφο που ορίζει το γενικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες συνεργασίας που θα αναλάβει το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης στο Erasmus+.

Περισσότερα

Συμφωνία κινητικότητας

Ορίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας ή κατάρτισης που πρέπει να ακολουθήσει το μέλος προσωπικού. Πρέπει να υπογραφεί από τους οργανισμούς αποστολής και υποδοχής, καθώς και από το μέλος του προσωπικού.

Περισσότερα

Συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων

Οι συμφωνίες αυτές συνάπτονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Erasmus+ για δραστηριότητες κινητικότητας φοιτητών ή μελών προσωπικού.

Περισσότερα

Ενημερωτικό υλικό της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Ενημερωτικό υλικό με σκοπό να παράσχει στους οργανισμούς και τα μεμονωμένα άτομα που συμμετέχουν στο Erasmus+ απαραίτητες πληροφορίες.

Περισσότερα

Χάρτης της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Έγγραφο που ορίζει τις θεμελιώδεις αξίες και τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο του Erasmus+.

Περισσότερα

Χάρτης φοιτητών

Έγγραφο που παρέχεται στους φοιτητές που επιλέγονται για συμμετοχή στο Erasmus+. Το έγγραφο αυτό τους ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερα

Συμβουλές για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή κινητικότητα (μόνο στα αγγλικά)

Σύντομος οδηγός για τα επιλεγέντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις χώρες-εταίρους (μόνο στα αγγλικά)

Οδηγός σχετικά με τις αλλαγές στις συμφωνίες διεθνούς κινητικότητας ακαδημαϊκών μονάδων (μόνο στα αγγλικά)

Συστάσεις σχετικά με την ένταξη των φοιτητών και του προσωπικού ανώτατης εκπαίδευσης με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείας στο πρόγραμμα Erasmus+

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα