Dokumentace pro žadatele

Jednotlivci i organizace, které se chtějí účastnit programu Erasmus+, musejí vyplnit několik podkladů.

Vzory formulářů žádosti o grant

Vzory formulářů žádostí pro žadatele, kteří se chtějí zúčastnit některé z činností podporovaných programem Erasmus+. Jednou z podmínek účasti v programu je řádné vyplnění žádosti a její předložení národní agentuře nebo výkonné agentuře ve lhůtě stanovené v konkrétní výzvě k předkládání návrhů.

Další informace

Vzory grantových dohod

Vzory grantových dohod, které podepisují příjemci prostředků z programu Erasmus+

Další informace

Pokyny pro žadatele a příjemce

Pokyny k systémům IT používaným žadateli a příjemci

Další informace


Listina Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání

Listina podává přehled o všeobecném rámci pro činnosti spolupráce, jež mají být realizovány vysokoškolskou institucí účastnící se programu Erasmus+.

Další informace

Erasmus+ – charta studenta

Charta informuje studenty chystající se na pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ o jejich právech a povinnostech, které jim z účasti v tomto programu vyplývají.

Další informace

Evropský kreditní systém pro vysokoškolské vzdělávání (ECTS)

ECTS je systém kreditů, který usnadňuje situaci těm, jež v rámci vysokoškolského studia navštěvují univerzity v různých zemích.

Další informace

Interinstitucionální dohoda

Tyto dohody mezi sebou uzavírají vysokoškolské instituce účastnící se programu Erasmus+. Obsahují specifika činností v rámci mobility studentů nebo zaměstnanců.

Další informace

Studijní smlouva

Smlouva uvádí přehled programu studia či stáže, které má student v zahraničí absolvovat. Musí ji podepsat vysílající i přijímající organizace, jakož i student či stážista.

Další informace

Dohoda o mobilitě

Dohoda obsahuje program výuky nebo odborné přípravy, kterou má pracovník v zahraničí realizovat. Musí ji podepsat vysílající i přijímající organizace, jakož i daný pracovník.

Další informace


Certifikát mobility

Cílem certifikátu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) programu Erasmus+ je podpořit organizace, které v minulosti prokázaly kvalitu při zajišťování mobility OVP pro studenty a pracovníky, a pomoci jim dále rozvíjet jejich evropské internacionalizační strategie.

Další informace


Normy kvality programu Erasmus pro projekty mobility: vzdělávání dospělých, odborné vzdělávání a příprava a školní vzdělávání

Dokument podrobně popisuje základní zásady a osvědčené postupy týkající se tvorbu norem kvality pro projekty mobility v těchto oblastech.

Další informace


Normy kvality pro kurzy v rámci klíčové akce 1 (vzdělávací mobilita jednotlivců)

Vztahují se na informace a transparentnost, obsah, pedagogiku a další otázky.

Další informace


Informační materiály k dobrovolnickým činnostem Erasmus+

Balíček materiálů je určen organizacím i jednotlivcům, kteří se účastní programu Erasmus+.

Další informace

Erasmus+ pro školy

Zájemcům o podrobnější informace o programu Erasmus+ tato brožura představí, co může tento program školám nabídnout.

Další informace


Mezinárodní mobility k získání kreditů v rámci programu Erasmus+ – Příručka pro instituce vysokoškolského vzdělávání

Cílem této příručky je podpořit vysokoškolské instituce v zemi programu nebo partnerské zemi, provádějící projekty, které zahrnují získávání kreditů, od podání žádosti až po závěrečnou zprávu. Přináší informace o klíčových dokumentech a pravidlech a pokynech, o nichž musí být zainteresované organizace vědět.

Další informace

Zařazení vysokoškolských studentů a zaměstnanců s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy do programu

Přečtěte si doporučení, které se týká zařazení vysokoškolských studentů a zaměstnanců s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy do programu Erasmus+

Sdílej tuto stránku