Dokumentace pro žadatele

Jednotlivci i organizace, jež se chtějí účastnit programu Erasmus+, musejí vyplnit několik podkladů.

Vzory formulářů žádosti o grant

Vzory formulářů žádostí pro žadatele, kteří se chtějí zúčastnit některé z činností podporovaných programem Erasmus+. Jednou z podmínek účasti v programu je řádné vyplnění žádosti a její předložení národní agentuře nebo výkonné agentuře ve lhůtě stanovené v konkrétní výzvě k předkládání návrhů.

Další informace

Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů (ECTS)

ECTS je systém kreditů, které usnadňuje situaci těm, kteří v rámci vysokoškolského studia navštěvují univerzity v různých zemích.

Další informace

Vzory grantových dohod

Vzory grantových dohod, které podepisují příjemci prostředků z programu Erasmus+.

Další informace

Studijní smlouva

Smlouva uvádí přehled programu studia či stáže, které má student v zahraničí absolvovat. Musí ji podepsat vysílající i přijímající organizace, jakož i student či stážista.

Další informace

Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání

Listina podává přehled o všeobecném rámci pro činnosti spolupráce, jež mají být realizovány vysokoškolskou institucí účastnící se programu Erasmus+.

Další informace

Dohoda o mobilitě

Dohoda obsahuje program výuky nebo odborné přípravy, kterou má pracovník v zahraničí realizovat. Musí ji podepsat vysílající i přijímající organizace, jakož i daný pracovník.

Další informace

Interinstitucionální dohoda

Tyto dohody mezi sebou uzavírají vysokoškolské instituce účastnící se programu Erasmus+. Obsahují specifika činností v rámci mobility studentů nebo zaměstnanců.

Další informace

Informační balíček Evropské dobrovolné služby

Je určen organizacím i jednotlivcům, kteří se účastní programu Erasmus+.

Další informace

Charta studenta

Charta informuje studenty chystající se na pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ o jejich právech a povinnostech, které jim z účasti v tomto programu vyplývají.

Další informace

Tipy pro vysokoškolské instituce, které mají zájem o mezinárodní mobilitu kreditů (k dispozici pouze v angličtině)

Praktický přehled vysokoškolských institucí v partnerských zemích (k dispozici pouze v angličtině)

Přehled změn dohod o mezinárodní mobilita za účelem získání kreditů (k dispozici pouze v angličtině)

Doporučení ohledně zařazení vysokoškolských studentů a zaměstnanců s fyzickým či mentálním postižením nebo se zdravotními problémy do programu Erasmus+

Sdílej tuto stránku