Документи за кандидатите

За програмата „Еразъм+“ има различни съпътстващи документи за отделните участници и за организациите.

Образци на формуляри за кандидатстване

Образци на формулярите, които трябва да бъдат попълнени от кандидатите, желаещи да участват в дейности по програма „Еразъм+“. Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат надлежно попълнени и изпратени до съответната национална агенция или до Изпълнителната агенция в сроковете, определени в конкретните покани за представяне на предложения.

Научете повече

Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS)

ECTS е система за кредити, чиято цел е да се улесняват студентите, които отиват да учат в друга страна.

Научете повече

Образци на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Образци на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, които трябва да бъдат подписани с получателите на финансиране по програма „Еразъм+“.

Научете повече

Споразумение за обучение

В него се описва какви са образователните програми или стажовете, които студентите трябва да преминат. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от студента или стажанта.

Научете повече

Харта за висше образование „Еразъм“

Това е документ, в който се описва общата рамка на дейностите по сътрудничество, с които висшето учебно заведение трябва да се ангажира.

Научете повече

Споразумение за мобилност

В него се посочва каква е образователната или обучителната програма, която преминават служителите. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от съответния служител.

Научете повече

Междуинституционално споразумение

Тези споразумения се създават от висшите учебни заведения, които участват в „Еразъм+“, по отношение на дейностите за мобилност за студентите или служителите.

Научете повече

Информационни документи за Европейската доброволческа служба

Набор от документи с информацията, необходима на организациите и отделните лица, които участват в „Еразъм+“.

Научете повече

Студентска харта

Това е документ за студентите по „Еразъм+“, който съдържа информация за техните права и отговорности по време на участието им в програмата.

Научете повече

Съвети какво да правят и какво да избягват ВУЗ-овете, кандидатстващи за международна мобилност с образователни кредити (само на английски)

Кратко ръководство за одобрените висши учебни заведения в държавите партньори (само на английски)

Ръководство за измененията по споразуменията за международна мобилност с образователни кредити (само на английски)

Препоръки за включването на студенти и служители с физически, психични или други увреждания в програма „Еразъм+“

Споделете тази страница