Документи за кандидатите

За програмата „Еразъм+“ има различни съпътстващи документи за отделните участници и за организациите.

Образци на формуляри за кандидатстване

Образци на формулярите, които трябва да бъдат попълнени от кандидатите, желаещи да участват в дейности по програма „Еразъм+“. Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат надлежно попълнени и изпратени до съответната национална агенция или до Изпълнителната агенция в сроковете, определени в конкретните покани за представяне на предложения.

Научете повече

Образци на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Образци на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, които трябва да бъдат подписани с получателите на финансиране по програма „Еразъм+“.

Научете повече

Ръководства за кандидатите и бенефициерите

Ръководства за ИТ системите, използвани от кандидатите и бенефициерите.

Научете повече


Харта за висше образование „Еразъм+“

Това е документ, в който се описва общата рамка на дейностите по сътрудничество, с които висшето учебно заведение трябва да се ангажира.

Научете повече

Студентска харта „Еразъм+“

Това е документ за студентите по „Еразъм+“, който съдържа информация за техните права и отговорности по време на участието им в програмата.

Научете повече

Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS)

ECTS е система за кредити, чиято цел е да се улеснят студентите, които отиват да учат в друга страна.

Научете повече

Междуинституционално споразумение

Тези споразумения се създават от висшите учебни заведения, които участват в програма „Еразъм+“, по отношение на дейностите за мобилност за студентите или служителите.

Научете повече

Споразумение за обучение

В него се описва какви са образователните програми или стажовете, които студентите трябва да преминат. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от студента или стажанта.

Научете повече

Споразумение за мобилност

В него се посочва каква е образователната или обучителната програма, която преминават служителите. То трябва да бъде подписано от изпращащите и приемащите организации, както и от съответния служител.

Научете повече


Харти за мобилност

Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) по програма „Еразъм+“ има за цел да насърчи организациите, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на дейности за мобилност на учащи и персонал от сферата на ПОО, да доразвият своите стратегии за европейска интернационализация.

Научете повече


Стандарти за качество на програма „Еразъм“

Организациите, които осъществяват дейности за мобилност, трябва да се придържат към общ набор от стандарти за качество на програма „Еразъм“. Този документ съдържа основни принципи, добри управленски практики и други насоки.

Научете повече


Стандарти за качество на проектите за мобилност по програма „Еразъм“: образование за възрастни, професионално образование и обучение и училищно образование

В този документ се описват подробно основните принципи и добри практики във връзка с осигуряването на качество на проектите за мобилност в тези области.

Научете повече


Стандарти за качество за курсовете по ключово действие 1 (образователна мобилност на физически лица)

Обхванати са информацията и прозрачността, съдържанието, педагогически и други въпроси.

Научете повече


Информационен пакет за доброволческите дейности по програма „Еразъм+“

Набор от документи с информацията, необходима на организациите и отделните лица, които участват в програма „Еразъм+“.

Научете повече

„Еразъм+“ за училищата — брошура

Тези, които търсят повече информация за програма „Еразъм+“, ще научат от тази брошура какво може да предложи програмата на училищата.

Научете повече


Международна мобилност по „Еразъм+“ с образователни кредити — Наръчник за висшите училища

Целта на този наръчник е да подпомогне висшите училища в държави по програмата и в държавите партньори при изпълнението на техните проекти за международна мобилност с образователни кредити (ICM) — от кандидатстването до окончателния доклад. Той съдържа информация за основните документи, правилата и насоките, с които заинтересованите организации трябва да се запознаят.

Научете повече

Приобщаване на студенти и служители във висшите училища с физически, психични или други увреждания

Прочетете препоръките към висшите училища и националните агенции относно приобщаването на студенти и служители с физически, психични или други увреждания:

Споделете тази страница