Споразумение за обучение

Целта на Споразумението за обучение е да се осигури прозрачна и ефективна подготовка на обмена, за да се гарантира на студента, че дейностите, които той успешно е приключил в чужбина, получават необходимото признание. 

Със споразумението за обучение се определя програмата за обучение или стажа, които се преминават в чужбина. То трябва да бъде одобрено от студента, от изпращащата и от приемащата институция, организация или предприятие преди началото на обмена.

Споразумението за обучение трябва да съдържа резултатите, които студентът се очаква да постигне по време на обмена.

По отношение на студентската мобилност за обучение в споразумението за обучение се посочва групата от образователни компоненти, които ще бъдат заменени в образователната степен на студента при успешно приключване на образователната програма в чужбина. Вж. насоките по-долу.

По отношение на студентската мобилност за стажове в споразумението за обучение трябва да се посочи как точно ще бъде признат стажът в зависимост от това дали той има отношение към образователната степен на студента, дали е доброволен (а не е задължителен за съответната образователна степен) и дали се преминава от наскоро дипломиран студент. Вж. насоките по-долу.

Трите страни, подписващи споразумението за обучение, се задължават да спазват всичко договорено в него, като по този начин се гарантира, че обучението или стажът на студента в чужбина ще бъдат признати, без да има други изисквания.

Споделете тази страница