Medziinštitucionálna dohoda

Medziinštitucionálne dohody mô?u podpísať dve alebo viaceré inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Ich podpisom sa vytvára mo?nosť mobility medzi skupinami inštitúcií.

  • V prípade mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia byť obe inštitúcie alebo všetky z nich dr?iteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.
  • V prípade mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu a partnerských krajín musia byť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu dr?iteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie a inštitúcie z partnerských krajín musia schváliť zásady uvedené v charte formou medziinštitucionálnej dohody.

Podpísaním medziinštitucionálnej dohody zúčastnené inštitúcie súhlasia s tým, ?e budú spolupracovať na výmene študentov a/alebo zamestnancov v rámci programu Erasmus+.

Zaväzujú sa dodr?iavať po?iadavky na kvalitu uvedené v Charte Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých aspektoch organizácie a riadenia mobility a súhlasia so súborom kvantitatívnych a kvalitatívnych opatrení na zabezpečenie mobility s vysokou kvalitou a veľkým dosahom.

Odporúča sa, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu a partnerských krajín podpísali túto dohodu po tom, čo bolo rozhodnuté, ?e sa im poskytne financovanie na medzinárodnú mobilitu, v ka?dom prípade však pred začiatkom mobility.

Informácie a kontakty

Podrobnejšie informácie získate na študijnom oddelení vašej univerzity alebo vysokej školy. Ak máte ďalšie otázky, skontaktujte sa s vašou národnou agentúrou.

Medziinštitucionálna dohoda (2014 – 2020) medzi krajinami účastniacimi sa programu:

Medziinštitucionálna dohoda (2014 – 2020) medzi krajinami účastniacimi sa programu a partnerskými krajinami:

Zdieľajte túto stránku