Tarpinstitucinis susitarimas

Tarpinstituciniai susitarimai gali būti pasirašyti tarp dviejų arba daugiau aukštojo mokslo įstaigų. Jais suteikiama judumo tarp įstaigų grupių galimybė.

  • Jei aukštojo mokslo įstaigos nori vykdyti judumo veiklą programos šalyse, joms abiem arba joms visoms turi būti suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija.
  • Jei aukštojo mokslo įstaigos nori vykdyti judumo veiklą programos šalyse ir šalyse partnerėse, programos šalių aukštojo mokslo įstaigoms turi būti suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija, o šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigos privalo būti pasirašiusios tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo sutiktų su chartijoje išdėstytais principais.

Pasirašydamos tarpinstitucinį susitarimą atitinkamos įstaigos sutinka bendradarbiauti studentų ir (arba) darbuotojų mainų veikloje įgyvendinant programą „Erasmus+“.

Jos įsipareigoja laikytis „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos kokybės reikalavimų visais judumo veiklos organizavimo bei valdymo aspektais ir susitaria dėl tam tikrų kiekybinių ir kokybinių priemonių, kad užtikrintų aukštos kokybės ir didelio poveikio judumą.

Šį susitarimą programos šalių ir šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigoms rekomenduojama pasirašyti, kai jos atrenkamos tarptautinio judumo veiklai finansuoti, ir bet kokiu atveju prieš vykdant judumo veiklą.

Informacija ir kontaktai

Daugiau informacijos jums gali suteikti jūsų universiteto arba kolegijos skyriuje, kuris atsako už judumo reikalus. Dėl tolesnių klausimų kreipkitės į savo nacionalinę agentūrą.

2014–2020 m. programos šalių tarpinstitucinis susitarimas:

2014–2020 m. programos šalių ir šalių partnerių tarpinstitucinis susitarimas:

Bendrinti šį puslapį