Kõrgkoolidevaheline leping

Institutsioonidevahelised lepingud on sõlmitud kahe või enama kõrgkooli vahel, et võimaldada rühma moodustanud kõrgkoolide vahelist õpirännet.

  • Programmiriikides asuvate kõrgkoolide vahelise õpirände korral peab neist mõlemal või kõigil olema Erasmuse kõrgharidusharta.
  • Programmi- ja partnerriikides asuvate kõrgkoolide vahelise õpirände puhul peab programmiriigi kõrgkoolidel olema Erasmuse kõrgharidusharta ning partnerriigi kõrgkoolid peavad nõustuma hartas sätestatud põhimõtetega institutsioonidevahelise lepingu sõlmimise kaudu.

Institutsioonidevahelise lepingu allkirjastamisega lepivad sellega seotud kõrgkoolid kokku, et teevad koostööd üliõpilaste ja/või töötajate vahetamiseks programmi Erasmus+ raames.

Nad kohustuvad järgima Erasmuse kõrgharidusharta kvaliteedinõudeid kõigis õpirände korraldamise ja juhtimisega seotud küsimustes ning lepivad kokku erinevates kvantitatiivsetes ja kvalitatiivsetes meetmetes, et tagada õpirände kõrge kvaliteet ning mõju.

On soovitatav, et programmi- ja partnerriikide kõrgkoolid allkirjastavad lepingu kohe pärast seda, kui nad on valitud välja rahvusvahelise õpirändega seotud rahaliste vahendite saajana, ning igal juhul enne, kui õpiränne aset leiab.

Teave ja kontakt

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma ülikoolis või kolled?is õpirände eest vastutava talituse või Erasmus+ riikliku bürooga.

Institutsioonidevaheline leping (2014–2020) programmiriikide vahel (ainult inglise keeles):

Institutsioonidevaheline leping 2014–2020 programmi- ja partnerriikide vahel (ainult inglise keeles):

Jaga seda lehte