Συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων

Οι συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων μπορούν να συνάπτονται μεταξύ δύο ή περισσότερων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ), παρέχοντας έτσι δυνατότητα κινητικότητας μεταξύ τους.

  • Όσον αφορά την κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ σε χώρες του προγράμματος, και τα δύο ή όλα τα ιδρύματα πρέπει να είναι κάτοχοι Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Όσον αφορά την κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ σε χώρες του προγράμματος και σε χώρες εταίρους, τα ΑΕΙ σε χώρες του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν τον Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα ΑΕΙ σε χώρες-εταίρους πρέπει να συμφωνούν στις αρχές που ορίζονται στο κείμενο του Χάρτη μέσω της συμφωνίας μεταξύ ιδρυμάτων

Με την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ ιδρυμάτων, τα συμμετέχοντα ιδρύματα συμφωνούν να συνεργάζονται για την ανταλλαγή φοιτητών και/ή προσωπικού στο πλαίσιο του Erasmus+.

Αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση όσον αφορά τη συνολική οργάνωση και διαχείριση της κινητικότητας, και συμφωνούν σε μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και ο θετικός αντίκτυπος των δράσεων κινητικότητας.

Συνιστάται στα ΑΕΙ από χώρες του προγράμματος και χώρες-εταίρους να υπογράφουν αυτή τη συμφωνία μόλις επιλεγούν για χρηματοδότηση διεθνούς κινητικότητας και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη της δράσης κινητικότητας.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του πανεπιστημίου ή της σχολής σας για περισσότερες πληροφορίες. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον εθνικό φορέα στη χώρα σας.

Συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων 2014-20 μεταξύ χωρών του προγράμματος:

Συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων 2014-20 μεταξύ χωρών του προγράμματος και χωρών-εταίρων:

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα