Interinstitucionální dohoda

Interinstitucionální dohody mohou být podepsány mezi dvěma nebo více vysokoškolskými institucemi v zájmu případné mobility mezi institucemi.

  • Obě nebo všechny vysokoškolské instituce v programových zemích musí být před zahájením vzájemné mobility držiteli listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.
  • Před zahájením mobility mezi vysokoškolskými institucemi v programové a partnerské zemi musí být vysokoškolské instituce v programové zemi držitelem listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání a vysokoškolské instituce v partnerské zemi musí se zásadami stanovenými v dané listině vyjádřit souhlas prostřednictvím interinstitucionální dohody.

Podpisem interinstitucionální dohody se zúčastněné instituce zavazují ke spolupráci v zájmu výměny studentů nebo pracovníků v rámci programu Erasmus+.

Instituce se zavazují k tomu, že budou dodržovat požadavky na kvalitu zakotvené v listině programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ve všech aspektech týkajících se organizace a řízení programu mobility. Zároveň se dohodnou na souboru kvantitativních a kvalitativních kritérií, jimiž bude zajištěna vysoká kvalita a dopad mobility.

Doporučujeme, aby vysokoškolské instituce z programové a partnerské země interinstitucionální dohodu podepsaly v okamžiku, jakmile jsou vybrány k získání prostředků na mezinárodní mobilitu. V každém případě musejí mít dohodu uzavřenu před zahájením mobility.

Informace a kontakt

Můžete se obrátit na příslušné oddělení vaší univerzity nebo vysoké školy. Další informace vám podá národní agentura pro program Erasmus+ ve vaší zemi.

Interinstitucionální dohoda 2014–2020 mezi zeměmi programu:

Interinstitucionální dohoda 2014–2020 mezi zeměmi programu a partnerskými zeměmi:

Sdílej tuto stránku