Междуинституционално споразумение

Две или повече висши учебни заведения могат да сключат междуинституционални споразумения. Това дава възможност за мобилност между групи от институции.

  • За мобилност между ВУЗ-ове в държави по програмата всички учебни заведения трябва да притежават харта за висше образование „Еразъм“.
  • За мобилност между ВУЗ-ове в държави по програмата и държави партньори ВУЗ-ове трябва да притежават хартата за висше образование „Еразъм“, а ВУЗ-ове трябва да са приели принципите, залегнали в текста на хартата, посредством междуинституционалните споразумения

С подписването на междуинституционално споразумение участващите институции се договарят да си сътрудничат с цел обмен на студенти и/или служители в рамките на „Еразъм+“.

Те се ангажират да спазват изискванията за качество в хартата за висше образование „Еразъм“ по отношение на всички аспекти на организацията и управлението на мобилността и да изпълняват редица количествени и качествени мерки, за да се гарантират високото качество и ползите от мобилността.

Препоръчва се ВУЗ-ове държавите по програмата и от държавите партньори да подпишат подобно споразумение, след като бъдат избрани за финансиране за международна мобилност. Във всички случаи те трябва да подпишат такова споразумение, преди да се осъществи мобилността.

Информация и контакти

Можете да се свържете със съответния отдел във вашия университет или колеж. Ако имате още въпроси, обърнете се към националната агенция във вашата страна.

Междуинституционални споразумения за периода 2014—2020 г., сключени между държави по програмата:

Междуинституционални споразумения за периода 2014—2020 г., сключени между държави по програмата и държави партньори:

Споделете тази страница