Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie

 

Charta Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať v rámci programu Erasmus+. Udelenie charty je povinné pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v krajine zúčastňujúcej sa programu a majú záujem zapojiť sa do projektov mobility jednotlivcov v oblasti vzdelávania a/alebo spolupráce v oblasti inovácie a osvedčených postupov v rámci programu Erasmus+.

Informácie týkajúce sa dodržiavania podmienok charty nájdete v usmerneniach Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie a v usmerneniach pre monitorovanie. Pripravovaná webová stránka k Charte Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie s podnázvom Aby ste vedeli, ako na to!“ bude obsahovať nástroj sebahodnotenia, pomocou ktorého bude možné overiť dodržiavanie podmienok charty.

Charta nie je povinná pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sídliace v partnerských krajinách. V týchto prípadoch sa uplatní rámec kvality stanovený v medziinštitucionálnych dohodách. Charta sa udeľuje na celé trvanie programu Erasmus+ až do roku 2020 resp. 2021.

Jazykové verzie charty
BG CS DA DE EL EN
ES ET FI FR HR HU
IS IT LT MK MT PL
PT SL SV TR  

Výzva na predkladanie návrhov v súvislosti s udelením charty sa bude uverejňovať raz ročne.

K dispozícii je zoznam inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú držiteľmi charty.

Zdieľajte túto stránku